Visa allt om C E C i Sverige AB
Visa allt om C E C i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 36 469 34 228 29 716 25 274 16 982 12 278 12 966 11 045 15 098 15 060
Övrig omsättning 289 43 - - 13 35 1 125 93 4
Rörelseresultat (EBIT) 2 737 745 306 883 -576 247 71 370 38 267
Resultat efter finansnetto 2 730 626 128 689 -804 71 -41 310 -131 180
Årets resultat 1 588 488 92 689 -804 96 43 244 7 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 0 0 8 19 60 154 209 313 432
Omsättningstillgångar 11 447 9 271 8 695 7 786 7 154 7 814 6 915 5 934 5 398 5 759
Tillgångar 11 538 9 271 8 695 7 794 7 173 7 874 7 070 6 143 5 712 6 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 722 2 560 2 071 1 979 1 290 2 095 1 998 1 956 1 712 1 704
Obeskattade reserver 690 0 0 0 0 0 59 163 193 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 163 698 1 161 1 698 2 046 1 395 1 051 767 580
Kortfristiga skulder 7 126 6 548 5 926 4 654 4 185 3 733 3 617 2 973 3 038 3 559
Skulder och eget kapital 11 538 9 271 8 695 7 794 7 173 7 874 7 070 6 143 5 712 6 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 190 115 357 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 323 1 803 1 517 1 102 1 078 1 066 972 759 953 1 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 764 561 449 285 266 294 307 248 353 336
Utdelning till aktieägare 200 425 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 758 34 271 29 716 25 274 16 995 12 313 12 967 11 170 15 191 15 064
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 6 5 5 5 5 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 559 5 705 4 953 5 055 3 396 2 456 2 593 2 761 3 020 3 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 383 320 279 271 272 295 282 335 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 769 745 314 894 -535 342 167 474 184 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,55% 15,18% 17,58% 48,83% 38,31% -5,31% 17,39% -26,84% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,88% 8,04% 3,55% 11,38% -8,03% 3,14% 1,00% 6,04% 0,72% 4,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,55% 2,18% 1,04% 3,51% -3,39% 2,01% 0,55% 3,36% 0,27% 1,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,88% 13,21% 11,84% 13,01% 10,35% 22,60% 19,50% 21,86% 22,78% 22,72%
Rörelsekapital/omsättning 11,85% 7,96% 9,32% 12,39% 17,48% 33,24% 25,44% 26,81% 15,63% 14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,92% 27,61% 23,82% 25,39% 17,98% 26,61% 28,88% 33,75% 32,40% 31,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,42% 40,84% 35,79% 26,32% 20,24% 16,05% 24,44% 4,47% 12,51% 22,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...