Visa allt om Älvsjöhallen Aktiebolag
Visa allt om Älvsjöhallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 41 019 44 762 44 723 42 880 42 793 41 155 38 238 35 947 35 812 31 156
Övrig omsättning 539 541 690 74 452 67 377 64 60 57
Rörelseresultat (EBIT) 237 -312 815 136 529 1 857 754 -124 892 16
Resultat efter finansnetto 216 -324 753 335 457 1 824 712 -137 837 6
Årets resultat 200 -65 390 104 360 1 059 436 -17 678 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 604 1 874 1 078 1 067 1 279 1 542 1 580 1 809 1 919 1 387
Omsättningstillgångar 5 606 5 985 6 942 6 188 6 416 6 454 5 832 4 557 4 849 4 186
Tillgångar 7 210 7 859 8 020 7 255 7 695 7 996 7 412 6 365 6 768 5 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 391 2 391 2 656 2 665 2 962 3 252 2 593 2 157 2 574 1 897
Obeskattade reserver 1 238 1 300 1 559 1 365 1 239 1 357 980 901 1 043 1 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 102 181 270 144 140 170 440 438 107
Kortfristiga skulder 3 555 4 065 3 624 2 955 3 351 3 248 3 669 2 867 2 712 2 385
Skulder och eget kapital 7 210 7 859 8 020 7 255 7 695 7 996 7 412 6 365 6 768 5 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 456 240 229 429 181 299 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 384 3 355 3 534 2 542 2 476 1 718 1 674 1 617 1 650 1 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 756 979 1 001 844 791 557 666 642 779 644
Utdelning till aktieägare 0 0 200 400 400 400 400 0 400 0
Omsättning 41 558 45 303 45 413 42 954 43 245 41 222 38 615 36 011 35 872 31 213
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 11 11 11 11 8 8 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 127 4 069 4 066 3 898 3 890 5 144 4 780 3 994 3 979 3 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 410 418 349 319 313 346 271 303 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 507 30 1 056 400 990 2 294 1 189 469 1 329 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,36% 0,09% 4,30% 0,20% 3,98% 7,63% 6,37% 0,38% 14,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,99% -3,94% 10,24% 4,93% 6,94% 23,22% 10,43% -1,46% 13,74% 0,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,70% -0,69% 1,84% 0,83% 1,25% 4,51% 2,02% -0,26% 2,60% 0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,09% 17,88% 20,39% 14,44% 14,25% 16,37% 13,74% 12,69% 16,12% 13,11%
Rörelsekapital/omsättning 5,00% 4,29% 7,42% 7,54% 7,16% 7,79% 5,66% 4,70% 5,97% 5,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,56% 43,33% 47,44% 50,60% 50,36% 53,18% 44,50% 44,08% 49,13% 49,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,24% 103,17% 137,97% 139,02% 135,12% 136,48% 104,36% 103,35% 120,02% 116,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...