Visa allt om Hornspuckeln Aktiebolag
Visa allt om Hornspuckeln Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 849 1 071 1 080 1 087 1 173 1 088 1 746 1 715 1 949 1 894
Övrig omsättning - - - 140 109 144 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -205 -28 -93 -15 -8 -150 40 -132 15 19
Resultat efter finansnetto -209 -30 -91 -21 -12 -155 36 -136 10 14
Årets resultat -209 -30 -91 -21 -12 -155 36 -136 7 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 173 87 91 94 98 103 108 108 118
Omsättningstillgångar 1 567 1 614 1 512 1 428 1 260 1 248 1 003 986 972 959
Tillgångar 1 736 1 787 1 599 1 519 1 354 1 347 1 106 1 094 1 081 1 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -90 119 130 121 142 153 308 272 407 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 184 154 0 183 0 0 46 46 41 0
Kortfristiga skulder 1 643 1 514 1 469 1 215 1 212 1 193 751 776 632 677
Skulder och eget kapital 1 736 1 787 1 599 1 519 1 354 1 347 1 106 1 094 1 081 1 077
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 7 24 34 64 79 86 78 86 71 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 325 303 302 303 281 280 325 302 289 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 98 95 96 108 98 104 127 121 110 94
Utdelning till aktieägare 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 849 1 071 1 080 1 227 1 282 1 232 1 746 1 715 1 949 1 894
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 425 536 540 544 391 363 582 572 650 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 214 219 238 154 159 179 173 159 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 -25 -90 -12 -4 -145 46 -132 24 31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,73% -0,83% -0,64% -7,33% 7,81% -37,69% 1,81% -12,01% 2,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,81% -1,57% -5,63% -0,99% -0,59% -11,14% 3,62% -12,07% 1,39% 1,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,15% -2,61% -8,33% -1,38% -0,68% -13,79% 2,29% -7,70% 0,77% 1,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,01% 67,23% 59,63% 60,17% 58,06% 45,40% 53,95% 41,28% 41,66% 42,03%
Rörelsekapital/omsättning -8,95% 9,34% 3,98% 19,60% 4,09% 5,06% 14,43% 12,24% 17,44% 14,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -5,18% 6,66% 8,13% 7,97% 10,49% 11,36% 27,85% 24,86% 37,65% 37,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,49% 31,77% 32,68% 41,23% 33,75% 40,99% 47,14% 52,71% 62,82% 60,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...