Visa allt om Acushnet Sverige Aktiebolag
Visa allt om Acushnet Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 191 207 168 323 140 939 139 381 136 904 189 746 203 378 209 788 235 480 221 076
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 754 4 188 3 513 3 579 6 826 25 432 -893 22 319 11 112 13 843
Resultat efter finansnetto 5 014 4 504 3 871 4 201 7 732 25 998 -111 24 233 11 834 14 128
Årets resultat 3 661 6 072 4 367 4 575 6 323 16 794 2 500 13 177 8 281 9 081
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 18 37 16 36 69 721 904 852
Omsättningstillgångar 63 503 57 915 55 160 54 391 62 214 74 598 57 546 86 931 69 977 66 373
Tillgångar 63 503 57 915 55 178 54 428 62 230 74 634 57 615 87 651 70 881 67 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 865 31 407 24 949 22 299 28 263 36 754 20 574 41 619 28 087 20 461
Obeskattade reserver 20 427 20 042 23 683 25 687 27 928 29 061 26 190 30 290 24 798 24 446
Avsättningar (tkr) 359 220 234 249 276 214 1 101 1 373 1 376 966
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 852 6 246 6 313 6 193 5 764 8 604 9 749 14 369 16 620 21 352
Skulder och eget kapital 63 503 57 915 55 178 54 428 62 230 74 634 57 615 87 651 70 881 67 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 898 1 865 648 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 468 114 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 563 11 936 10 531 11 726 9 985 12 720 14 994 16 605 15 624 15 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 505 5 212 4 006 4 469 4 292 859 6 261 6 500 6 645 6 586
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 15 000 0 23 060 0 0
Omsättning 191 207 168 323 140 939 139 381 136 904 189 746 203 378 209 788 235 480 221 076
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 30 29 27 27 28 36 36 41 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 168 5 611 4 860 5 162 5 071 6 777 5 649 5 827 5 743 5 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 634 524 600 529 485 590 642 543 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 754 4 206 3 531 3 613 6 846 25 465 -646 22 759 11 551 14 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,60% 19,43% 1,12% 1,81% -27,85% -6,70% -3,06% -10,91% 6,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,90% 7,78% 7,01% 7,72% 13,25% 35,03% -0,19% 28,01% 17,64% 21,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,62% 2,68% 2,75% 3,01% 6,02% 13,78% -0,05% 11,70% 5,31% 6,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,53% 29,01% 31,22% 31,76% 31,54% 36,19% 26,35% 36,63% 29,15% 30,78%
Rörelsekapital/omsättning 29,11% 30,70% 34,66% 34,58% 41,23% 34,78% 23,50% 34,59% 22,66% 20,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,99% 81,22% 78,69% 75,75% 78,49% 77,94% 69,21% 72,36% 64,82% 56,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 807,91% 926,24% 870,63% 874,33% 1 076,34% 865,30% 586,78% 595,74% 402,81% 171,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...