Visa allt om Orfh Aktiebolag
Visa allt om Orfh Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 100 10 976 2 311 2 490 1 734 1 153
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - 128
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 0 -23 -144 -125 -169 -25 112 241
Resultat efter finansnetto 0 -3 -1 -23 -154 -128 -172 -24 112 240
Årets resultat 0 2 -1 -23 -154 -128 -7 17 47 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 290 290 170 157 312 212 301 171 88
Omsättningstillgångar 349 621 398 514 399 508 1 037 853 928 853
Tillgångar 639 911 688 684 555 820 1 249 1 155 1 099 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 200 197 199 222 376 504 511 494 447
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 167 222 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 440 711 490 485 334 444 745 477 382 312
Skulder och eget kapital 639 911 688 684 555 820 1 249 1 155 1 099 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 315 280 305 285
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 107 366 1 075 410 168
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 54 243 443 232 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 100 14 976 2 311 2 490 1 734 1 281
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 1 2 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 976 1 156 498 578 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 63 488 346 348 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -3 0 -16 -89 -125 -132 40 170 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 900,00% -98,98% -57,77% -7,19% 43,60% 50,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -3,36% -27,75% -15,12% -13,37% -1,90% 10,37% 25,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -23,00% -1 540,00% -12,70% -7,23% -0,88% 6,57% 20,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 69,36% 63,87% 97,59% 97,58% 99,13%
Rörelsekapital/omsättning - - - 29,00% 650,00% 6,56% 12,64% 15,10% 31,49% 46,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,30% 21,95% 28,63% 29,09% 40,00% 45,85% 40,35% 54,65% 59,49% 61,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,32% 87,34% 81,22% 105,98% 119,46% 114,41% 139,19% 178,83% 242,93% 273,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...