Visa allt om HR Konsult JH Aktiebolag
Visa allt om HR Konsult JH Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 825 2 278 2 049 2 681 2 007 1 385 1 239 1 117 1 331 765
Övrig omsättning - 19 3 3 14 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 218 46 111 -118 -218 -369 32 -140 -433 -457
Resultat efter finansnetto 190 37 100 -127 -220 -365 32 -155 -450 -447
Årets resultat 190 37 109 -127 -220 -365 32 -155 -450 -447
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 51 51 42 42 42 60 53 49 52
Omsättningstillgångar 1 009 837 719 736 330 367 911 597 862 1 073
Tillgångar 1 037 888 770 779 372 409 971 650 911 1 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 265 229 120 120 119 444 412 567 1 017
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Kortfristiga skulder 581 623 542 659 253 289 527 238 244 109
Skulder och eget kapital 1 037 888 770 779 372 409 971 650 911 1 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 72 72 72 76 71 29 63 101 170 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 12 11 13 12 21 36 46 66 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 1 825 2 297 2 052 2 684 2 021 1 393 1 239 1 117 1 331 765
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 825 2 278 2 049 2 681 2 007 1 385 1 239 1 117 1 331 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 106 96 120 104 104 95 141 188 189 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 218 46 111 -118 -218 -361 34 -135 -426 -452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,89% 11,18% -23,57% 33,58% 44,91% 11,78% 10,92% -16,08% 73,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,12% 5,41% 14,55% -15,02% -58,06% -83,86% 4,33% -21,54% -47,53% -38,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,00% 2,11% 5,47% -4,36% -10,76% -24,77% 3,39% -12,53% -32,53% -57,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,71% 34,77% 45,68% 17,83% 16,44% 13,29% 54,88% 48,43% 22,16% 75,03%
Rörelsekapital/omsättning 23,45% 9,39% 8,64% 2,87% 3,84% 5,63% 30,99% 32,14% 46,43% 126,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,88% 29,84% 29,74% 15,40% 32,26% 29,10% 45,73% 63,38% 62,24% 90,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,67% 102,25% 113,10% 65,25% 130,43% 126,99% 172,87% 250,84% 353,28% 984,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...