Visa allt om Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri
Visa allt om Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 620 5 882 7 895 6 708 8 854 6 371 6 054 3 364 3 967 4 926
Övrig omsättning - 39 - 260 - - 281 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 818 187 303 -298 1 659 -97 -527 -1 478 -1 062 -784
Resultat efter finansnetto 1 768 112 200 -367 1 852 -439 -573 -1 495 -1 090 -881
Årets resultat -41 -7 200 -307 1 467 -439 -573 -495 -1 090 -648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 093 1 125 1 236 1 370 1 331 1 126 1 535 1 077 1 138 1 245
Omsättningstillgångar 3 993 2 556 3 231 2 139 2 815 2 062 1 437 792 1 214 2 608
Tillgångar 5 087 3 681 4 466 3 510 4 146 3 188 2 972 1 869 2 352 3 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 1 099 1 106 906 1 213 -255 185 758 1 253 1 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 750 950 84 251 419 586 441 150 225
Kortfristiga skulder 3 779 1 832 2 410 2 520 2 622 3 024 2 202 670 950 2 285
Skulder och eget kapital 5 087 3 681 4 466 3 510 4 146 3 188 2 972 1 869 2 352 3 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 334 347 331 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 947 814 1 126 925 855 499 750 362 350 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 394 416 622 504 450 467 566 379 349 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 620 5 921 7 895 6 968 8 854 6 371 6 335 3 364 3 967 4 926
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 540 1 961 1 974 2 236 2 951 2 124 1 514 1 121 1 984 2 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 419 444 484 445 458 421 375 548 2 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 866 270 386 -213 1 754 11 -416 -1 417 -953 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,55% -25,50% 17,70% -24,24% 38,97% 5,24% 79,96% -15,20% -19,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,82% 5,22% 6,87% -8,01% 47,40% -12,45% -17,73% -78,71% -44,94% -20,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,91% 3,26% 3,89% -4,19% 22,19% -6,23% -8,70% -43,73% -26,64% -15,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% 12,31% 10,40% -5,68% 2,18% -15,10% -12,64% 3,63% 6,65% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,90% 29,86% 24,76% 25,81% 30,32% -8,00% 6,22% 40,56% 53,27% 34,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,66% 139,52% 134,07% 84,88% 107,36% 68,19% 65,26% 118,21% 127,79% 114,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...