Visa allt om Lås & Larmspecialisten AT Aktiebolag
Visa allt om Lås & Larmspecialisten AT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 855 10 992 10 081 7 809 9 193 8 037 8 974 8 746 8 742 8 483
Övrig omsättning - 29 88 1 1 1 3 8 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 741 583 949 142 874 644 675 994 244 613
Resultat efter finansnetto 733 575 940 134 875 619 669 1 008 263 615
Årets resultat 399 325 548 69 493 977 450 689 142 663
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 361 0 17 1 6 11 26 42 33
Omsättningstillgångar 3 187 3 259 2 984 2 086 2 282 2 735 2 925 2 883 2 997 2 947
Tillgångar 3 308 3 620 2 984 2 104 2 283 2 741 2 936 2 909 3 040 2 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 498 1 759 1 435 887 818 1 325 867 1 039 872 773
Obeskattade reserver 830 620 470 237 201 0 718 668 630 636
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 1 3 3 3 3 3 253
Kortfristiga skulder 978 1 239 1 078 978 1 261 1 413 1 349 1 199 1 535 1 318
Skulder och eget kapital 3 308 3 620 2 984 2 104 2 283 2 741 2 936 2 909 3 040 2 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 860 852 842 810 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 328 2 555 2 338 2 065 1 972 988 938 1 002 1 240 1 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 1 028 1 027 866 833 849 749 919 809 955 881
Utdelning till aktieägare 500 661 0 0 0 1 000 500 600 500 0
Omsättning 9 855 11 021 10 169 7 810 9 194 8 038 8 977 8 754 8 744 8 486
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 6 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 408 1 374 1 440 1 302 1 532 1 340 1 496 1 458 1 249 1 212
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 451 458 483 470 433 452 442 429 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 750 583 953 147 879 649 690 1 010 261 637
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,34% 9,04% 29,09% -15,05% 14,38% -10,44% 2,61% 0,05% 3,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,46% 16,16% 31,87% 6,94% 38,72% 23,57% 23,02% 34,93% 9,05% 20,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,54% 5,32% 9,43% 1,87% 9,62% 8,04% 7,53% 11,62% 3,15% 7,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,47% 50,25% 19,77% 14,91% 20,34% 19,41% 17,94% 21,61% 14,69% 18,37%
Rörelsekapital/omsättning 22,42% 18,38% 18,91% 14,19% 11,11% 16,45% 17,56% 19,25% 16,72% 19,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,85% 61,95% 60,38% 50,46% 42,32% 48,34% 47,55% 52,25% 43,61% 41,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,23% 205,17% 220,78% 149,28% 141,79% 161,43% 185,69% 207,17% 171,86% 193,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...