Visa allt om CNBA Inter AB
Visa allt om CNBA Inter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 259 1 861 2 939 2 317 1 220 1 349 586 1 724 1 018 365
Övrig omsättning 197 - 35 65 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 32 -22 194 -72 330 111 207 269 189
Resultat efter finansnetto 85 18 -24 186 -77 323 90 178 268 376
Årets resultat 76 18 -24 98 67 194 44 130 191 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 338 255 84 189 157 90 281 132 0
Omsättningstillgångar 1 523 2 700 1 752 1 305 1 420 1 709 1 312 1 272 1 134 880
Tillgångar 1 924 3 038 2 007 1 389 1 609 1 866 1 402 1 553 1 266 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 232 1 156 1 138 1 162 1 064 997 802 759 618 427
Obeskattade reserver 115 89 89 89 40 211 154 129 80 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 162 68 0 0 0 0 0 160 120 0
Kortfristiga skulder 413 1 725 780 138 505 657 445 506 449 373
Skulder och eget kapital 1 924 3 038 2 007 1 389 1 609 1 866 1 402 1 553 1 266 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 150 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 150 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 47 0 0 5 8 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 456 1 861 2 974 2 382 1 260 1 349 586 1 724 1 018 365
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 - 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 861 2 939 2 317 1 220 1 349 586 - 1 018 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 197 - - 23 57 115 - 89 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 66 -7 214 -31 383 152 285 302 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,35% -36,68% 26,85% 89,92% -9,56% 130,20% -66,01% 69,35% 178,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,15% 1,05% -1,10% 13,97% -4,47% 17,68% 7,92% 13,33% 21,25% 42,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% 1,72% -0,75% 8,37% -5,90% 24,46% 18,94% 12,01% 26,42% 103,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,11% 51,10% 10,21% 17,61% 15,49% 46,18% 77,99% 57,02% 91,36% 96,71%
Rörelsekapital/omsättning 88,17% 52,39% 33,07% 50,37% 75,00% 77,98% 147,95% 44,43% 67,29% 138,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,70% 40,34% 60,16% 88,38% 67,96% 61,76% 65,30% 54,85% 53,36% 55,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,29% 154,32% 219,74% 569,57% 222,18% 190,11% 294,83% 251,38% 106,01% 235,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...