Visa allt om Villa Invest i Halland Aktiebolag
Visa allt om Villa Invest i Halland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -188 8 -47 4 454 500 367 791 402 281
Resultat efter finansnetto -213 221 21 227 362 710 785 530 196 489
Årets resultat 1 347 73 249 144 596 630 126 11 387
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 333 2 426 2 383 2 866 3 118 2 897 1 321 1 095 1 338 1 303
Omsättningstillgångar 848 1 967 1 921 1 244 821 765 1 934 1 523 1 066 958
Tillgångar 6 180 4 392 4 304 4 110 3 938 3 662 3 254 2 618 2 404 2 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 507 3 506 3 159 3 086 2 837 2 692 2 123 1 492 1 366 1 355
Obeskattade reserver 413 628 794 874 930 841 884 834 623 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 260 258 351 150 171 129 247 292 415 366
Skulder och eget kapital 6 180 4 392 4 304 4 110 3 938 3 662 3 254 2 618 2 404 2 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 115 0 - 0 0 0 50 25 261 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 71 100 40 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 36 0 9 2 13 1 20 13 82 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Omsättning 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 48 82 141 213 656 615 625 1 039 1 188 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 187 30 111 143 91 34 109 78 383 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -188 8 -47 4 454 506 380 804 415 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,46% -41,84% -33,80% -67,53% 6,67% -1,60% -39,85% -12,54% -10,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,99% 5,17% 0,74% 5,99% 14,25% 19,44% 24,37% 33,58% 16,89% 24,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -385,42% 276,83% 22,70% 115,49% 85,52% 115,77% 126,88% 84,60% 34,18% 42,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 93,90% 99,19% 93,92% 99,52% 76,18% 53,67%
Rörelsekapital/omsättning -2 941,67% 2 084,15% 1 113,48% 513,62% 99,09% 103,41% 269,92% 118,48% 54,80% 44,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,96% 90,98% 87,79% 90,76% 89,45% 90,44% 85,26% 79,93% 75,48% 77,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,52% 762,40% 547,29% 829,33% 480,12% 593,02% 783,00% 521,58% 256,87% 261,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...