Visa allt om Tandläkare Jane Jonsson AB
Visa allt om Tandläkare Jane Jonsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 895 2 816 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 212 500 - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -292 -1 108 -1 194 -1 127 -1 161 -1 180 -1 253 -1 152 -228
Resultat efter finansnetto 101 1 268 382 469 401 69 107 183 198 142
Årets resultat 28 751 294 251 386 36 98 154 137 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 119 1 316 28 271 206 357 324 656 932 969
Omsättningstillgångar 1 183 1 093 1 107 700 656 345 623 554 214 39
Tillgångar 2 302 2 408 1 135 971 863 702 947 1 210 1 146 1 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 637 886 592 641 325 389 391 237 100
Obeskattade reserver 480 420 120 120 0 125 110 141 175 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 404 555 693
Kortfristiga skulder 357 351 129 259 222 251 448 273 178 54
Skulder och eget kapital 2 302 2 408 1 135 971 863 702 947 1 210 1 146 1 008
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 546 468 418 444 0 384 384 416 352 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 751 547 321 348 717 325 311 311 310 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 467 348 243 253 231 227 241 261 257 48
Utdelning till aktieägare 150 200 0 0 0 70 100 100 0 0
Omsättning 5 107 3 316 0 0 0 5 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 632 939 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 463 494 524 476 470 470 497 466 88
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 422 37 -1 108 -1 194 -990 -999 -1 030 -1 103 -1 002 -191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,83% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% 52,62% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 44,99% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,49% 61,68% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 16,87% 26,35% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,90% 81,59% 86,31% 70,08% 74,28% 59,42% 49,64% 40,70% 31,68% 21,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,89% 305,98% 858,14% 270,27% 295,50% 137,45% 139,06% 202,93% 120,22% 72,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...