Visa allt om Techma Aktiebolag
Visa allt om Techma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 957 419 351 719 571 690 357 1 001 811 1 430
Övrig omsättning - 27 107 137 88 105 47 - 270 374
Rörelseresultat (EBIT) -107 -434 -316 -39 -227 -188 -542 -906 -348 -462
Resultat efter finansnetto -107 -429 -289 2 -166 -144 -539 -714 -163 -309
Årets resultat -107 -429 -289 2 -166 -144 -539 -714 -163 13
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 110 115 120 129 139 200 344 496 533
Omsättningstillgångar 1 321 1 717 2 239 2 684 2 762 3 109 3 291 3 906 4 658 5 247
Tillgångar 1 522 1 827 2 354 2 804 2 891 3 248 3 491 4 249 5 154 5 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 267 1 533 2 122 2 571 2 729 3 095 3 360 4 019 5 063 5 455
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 255 293 232 233 163 153 131 231 87 306
Skulder och eget kapital 1 522 1 827 2 354 2 804 2 891 3 248 3 491 4 249 5 154 5 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 471 104 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 75
Löner till övriga anställda 481 413 281 463 420 491 378 326 238 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 189 169 122 178 167 196 179 320 152 152
Utdelning till aktieägare 166 160 160 160 160 200 120 120 330 230
Omsättning 957 446 458 856 659 795 404 1 001 1 081 1 804
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 957 210 351 719 286 690 119 501 406 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 260 408 643 295 694 190 612 238 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -78 -429 -311 -30 -167 -127 -402 -753 -188 -304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 128,40% 19,37% -51,18% 25,92% -17,25% 93,28% -64,34% 23,43% -43,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,03% -23,43% -12,23% 0,07% -5,74% -4,46% -15,44% -16,80% -3,12% -5,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,18% -102,15% -82,05% 0,28% -29,07% -21,01% -150,98% -71,33% -19,85% -21,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,17% 36,28% 31,62% 89,71% 89,14% 89,71% 79,27% 82,02% 53,27% 32,66%
Rörelsekapital/omsättning 111,39% 339,86% 571,79% 340,89% 455,17% 428,41% 885,15% 367,13% 563,63% 345,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,25% 83,91% 90,14% 91,69% 94,40% 95,29% 96,25% 94,59% 98,23% 94,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 433,33% 511,60% 871,12% 1 058,37% 1 560,12% 1 888,24% 2 341,98% 1 594,81% 5 325,29% 1 703,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...