Visa allt om Affärsbokföring L. Eltén & Co Aktiebolag
Visa allt om Affärsbokföring L. Eltén & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 703 1 492 1 995 1 817 1 944 1 764 1 640 1 889 2 113 1 906
Övrig omsättning 1 144 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 92 178 139 141 63 88 71 109 60
Resultat efter finansnetto 98 146 145 110 103 34 40 19 65 13
Årets resultat 72 117 107 73 66 16 22 7 37 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 37 104 93 81 69 61 54 47
Omsättningstillgångar 442 578 729 748 727 710 717 685 912 799
Tillgångar 449 585 766 852 820 791 786 746 966 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 362 345 348 326 290 294 272 301 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 39 124 183 206 227 230 108 314 275
Kortfristiga skulder 115 183 297 321 289 274 263 366 352 307
Skulder och eget kapital 449 585 766 852 820 791 786 746 966 846
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 734 600 444 635 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 202 704 851 724 782 0 9 322 283 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 305 398 367 385 374 343 405 442 386
Utdelning till aktieägare 108 100 100 110 50 30 20 0 35 0
Omsättning 704 1 636 1 995 1 817 1 944 1 764 1 640 1 889 2 113 1 906
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 703 746 998 909 972 882 820 472 528 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 526 659 585 639 571 503 303 355 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 92 178 139 141 63 92 76 114 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,88% -25,21% 9,80% -6,53% 10,20% 7,56% -13,18% -10,60% 10,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,05% 26,32% 23,76% 16,78% 17,56% 10,49% 12,34% 11,39% 14,39% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,08% 10,32% 9,12% 7,87% 7,41% 4,71% 5,91% 4,50% 6,58% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,51% 26,47% 21,65% 23,50% 22,53% 24,72% 27,68% 16,89% 26,50% 25,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,61% 61,88% 45,04% 40,85% 39,76% 36,66% 37,40% 36,46% 31,16% 31,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 384,35% 315,85% 245,45% 233,02% 251,56% 259,12% 272,62% 187,16% 259,09% 260,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...