Visa allt om U. Kingstam Läkarpraktik i Trollhättan AB
Visa allt om U. Kingstam Läkarpraktik i Trollhättan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 246 3 023 2 996 2 877 2 898 2 093 2 673 2 607 2 741 2 577
Övrig omsättning 792 84 77 116 73 18 974 188 99 92
Rörelseresultat (EBIT) 948 347 494 1 138 995 249 1 392 428 247 393
Resultat efter finansnetto 621 153 32 75 231 223 718 204 6 202
Årets resultat 456 118 22 53 167 126 397 125 20 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 2 301 2 264 2 293 2 333 2 379 2 412 4 296 4 361 4 380
Omsättningstillgångar 642 385 412 580 724 528 710 259 321 340
Tillgångar 1 381 2 686 2 676 2 873 3 057 2 907 3 122 4 556 4 682 4 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 260 142 833 980 1 013 1 087 810 805 784
Obeskattade reserver 250 225 225 225 225 225 175 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 409 1 247 1 428 1 476 1 329 1 481 3 164 3 413 3 541
Kortfristiga skulder 415 792 1 062 387 376 340 380 582 464 371
Skulder och eget kapital 1 381 2 686 2 676 2 873 3 057 2 907 3 122 4 556 4 682 4 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 403 315 275 325 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 366 1 398 1 422 930 1 007 571 602 629 736 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 544 528 530 358 377 369 391 398 435 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 200 120 0 0
Omsättning 4 038 3 107 3 073 2 993 2 971 2 111 3 647 2 795 2 840 2 669
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 812 756 749 959 966 1 047 1 337 869 914 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 493 489 431 463 674 655 439 503 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 959 380 523 1 177 1 041 301 1 442 514 327 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,38% 0,90% 4,14% -0,72% 38,46% -21,70% 2,53% -4,89% 6,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,99% 7,37% 3,51% 4,80% 9,65% 8,57% 25,37% 9,39% 3,78% 8,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,99% 6,55% 3,14% 4,80% 10,18% 11,90% 29,63% 16,42% 6,46% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,29% 99,60% 99,87% 100,00% 100,00% 99,43% 100,00% 99,42% 100,00% 99,03%
Rörelsekapital/omsättning 6,99% -13,46% -21,70% 6,71% 12,01% 8,98% 12,35% -12,39% -5,22% -1,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,97% 16,21% 11,86% 34,77% 37,48% 40,55% 38,95% 17,78% 17,19% 16,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,70% 48,61% 38,79% 149,87% 192,55% 155,29% 186,84% 44,50% 69,18% 91,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...