Visa allt om Sandström Facility Management AB
Visa allt om Sandström Facility Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 500 460 443 678 7 473 18 475 17 874 24 338 26 994 24 572
Övrig omsättning 15 - - - 250 - - - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 48 115 306 228 453 399 -982 479 675 1 474
Resultat efter finansnetto 146 10 390 694 311 485 391 -816 429 1 835 3 384
Årets resultat 126 10 305 531 162 257 284 -308 468 1 610 2 988
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 285 1 740 1 738 1 753 663 811 667 893 849
Omsättningstillgångar 8 574 15 454 2 299 2 543 2 679 8 082 7 534 10 759 10 273 10 405
Tillgångar 9 049 15 740 4 038 4 281 4 432 8 744 8 344 11 425 11 166 11 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 105 13 479 3 625 3 414 3 751 4 494 4 410 4 718 4 250 4 640
Obeskattade reserver 413 413 363 265 182 59 0 508 769 724
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 530 1 847 51 602 499 4 191 3 934 6 199 6 147 5 890
Skulder och eget kapital 9 049 15 740 4 038 4 281 4 432 8 744 8 344 11 425 11 166 11 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 987 1 092 1 066 1 001 1 162
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 931 6 240 6 134 5 765 5 914 5 426
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 8 8 1 090 3 286 3 234 3 140 3 155 3 015
Utdelning till aktieägare 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 515 460 443 678 7 723 18 475 17 874 24 338 26 994 24 618
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 7 17 18 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 068 1 087 993 1 281 1 421 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 591 643 607 555 555 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 174 420 343 619 662 -655 794 981 1 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,70% 3,84% -34,66% -90,93% -59,55% 3,36% -26,56% -9,84% 9,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,62% 66,02% 17,26% 7,52% 11,24% 4,63% -8,98% 4,39% 17,52% 31,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,40% 2 259,13% 157,34% 47,49% 6,66% 2,19% -4,19% 2,06% 7,25% 14,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 608,80% 2 958,04% 507,45% 286,28% 29,17% 21,06% 20,14% 18,74% 15,28% 18,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,13% 87,68% 96,78% 84,31% 87,66% 51,89% 52,85% 44,50% 43,02% 45,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 617,74% 836,71% 4 507,84% 422,43% 536,87% 192,84% 191,51% 173,56% 167,12% 176,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...