Visa allt om POTAB i Malmö AB
Visa allt om POTAB i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 611 4 305 3 849 2 419 678 1 913 2 049 630 2 462 2 411
Övrig omsättning 298 173 711 591 40 - 615 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -383 -131 -298 183 -697 -1 497 -140 81 -99 -59
Resultat efter finansnetto -384 -131 -298 183 -696 -1 497 -140 82 -119 -79
Årets resultat -1 -12 0 147 -696 -1 497 -140 59 -119 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 32 45 51 58 64 6 7 8 114
Omsättningstillgångar 1 908 1 573 960 858 485 798 470 947 635 598
Tillgångar 1 930 1 605 1 005 909 543 862 475 954 643 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 107 119 119 71 73 120 120 119 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 824 1 498 886 790 471 790 356 834 524 594
Skulder och eget kapital 1 930 1 605 1 005 909 543 862 475 954 643 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 6 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 297 1 162 994 708 1 191 939 166 758 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 387 249 367 264 131 207 158 43 250 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 909 4 478 4 560 3 010 718 1 913 2 664 632 2 462 2 411
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 4 3 5 5 1 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 769 861 642 605 226 383 410 630 492 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 311 340 316 294 283 222 211 206 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -373 -118 -292 189 -691 -1 497 -139 82 -98 -42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,11% 11,85% 59,12% 256,78% -64,56% -6,64% 225,24% -74,41% 2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,84% -8,16% -29,55% 20,13% -128,18% -173,67% -29,47% 8,70% -15,24% -8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,31% -3,04% -7,72% 7,57% -102,65% -78,25% -6,83% 13,17% -3,98% -2,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,10% 72,89% 65,71% 64,94% 53,10% 55,83% 60,66% 71,27% 70,02% 69,60%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% 1,74% 1,92% 2,81% 2,06% 0,42% 5,56% 17,94% 4,51% 0,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,49% 6,67% 11,84% 13,09% 13,08% 8,47% 25,26% 12,58% 18,51% 16,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,26% 101,47% 104,63% 102,66% 102,97% 98,48% 123,60% 108,03% 121,18% 96,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...