Visa allt om PLEO Projekt Aktiebolag
Visa allt om PLEO Projekt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 483 1 895 390 1 856 868 663 3 657 2 010 1 767 1 009
Övrig omsättning - 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 047 623 -287 1 102 221 -381 1 462 932 127 292
Resultat efter finansnetto -2 003 10 976 -179 1 084 178 -289 1 735 1 102 -581 226
Årets resultat -1 638 10 700 -29 603 98 30 793 379 -561 110
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 169 2 371 4 034 4 137 2 996 3 057 2 827 2 567 2 409 2 913
Omsättningstillgångar 5 514 11 739 1 518 1 623 944 1 195 1 777 877 300 279
Tillgångar 12 684 14 110 5 552 5 760 3 940 4 252 4 604 3 445 2 708 3 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 058 12 260 1 560 1 589 986 887 913 481 102 333
Obeskattade reserver 0 365 205 355 97 35 354 89 0 62
Avsättningar (tkr) 1 084 0 0 50 50 100 50 50 0 0
Långfristiga skulder 1 210 1 237 3 592 2 455 2 529 2 943 2 999 2 556 678 944
Kortfristiga skulder 332 248 195 1 311 279 286 288 270 1 929 1 853
Skulder och eget kapital 12 684 14 110 5 552 5 760 3 940 4 252 4 604 3 445 2 708 3 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 67 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 180 61 7 17 22 19 18 16 15 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 483 1 899 390 1 856 868 663 3 657 2 010 1 767 1 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 483 1 895 390 1 856 868 - - 2 010 1 767 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 527 147 31 49 60 - - 55 45 73
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 047 623 -228 1 161 282 -329 1 513 983 137 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,51% 385,90% -78,99% 113,82% 30,92% -81,87% 81,94% 13,75% 75,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,78% 77,80% -3,15% 19,15% 5,61% -6,14% 38,51% 33,15% -18,94% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -414,29% 579,26% -44,87% 59,43% 25,46% -39,37% 48,48% 56,82% -29,03% 28,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,15% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 072,88% 606,39% 339,23% 16,81% 76,61% 137,10% 40,72% 30,20% -92,19% -156,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,30% 88,91% 30,98% 32,13% 26,84% 21,47% 25,50% 15,82% 3,77% 11,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 660,84% 4 733,47% 778,46% 123,80% 338,35% 417,83% 617,01% 324,81% 15,55% 6,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...