Visa allt om Marknadssystematik Eriksson och Johansson Aktiebolag
Visa allt om Marknadssystematik Eriksson och Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 842 0
Övrig omsättning 187 - - - - - - - 1 53
Rörelseresultat (EBIT) 171 494 797 92 91 379 244 619 177 13
Resultat efter finansnetto 450 525 1 052 96 95 379 243 624 177 12
Årets resultat 299 397 741 50 50 206 131 337 96 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 600 600 579 579 579 579 579 579 579
Omsättningstillgångar 587 2 075 1 893 1 468 1 501 1 788 1 494 1 477 1 776 260
Tillgångar 1 787 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 1 219 1 172 582 675 767 681 1 238 901 805
Obeskattade reserver 661 596 580 410 384 359 262 200 44 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 860 741 1 055 1 021 1 241 1 129 618 1 410 34
Skulder och eget kapital 1 787 2 675 2 493 2 046 2 079 2 367 2 073 2 056 2 355 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 1 036 833 - - - 110 0 175 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 078 1 106 1 033 1 024 660 960 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 645 627 704 713 696 622 421 368 0
Utdelning till aktieägare 350 420 350 150 143 143 120 688 0 0
Omsättning 187 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 1 843 53
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 244 2 314 1 945 1 986 2 311 2 216 1 786 921 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 692 1 478 1 805 1 843 1 751 1 807 1 095 806 27
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 494 797 92 91 379 244 619 177 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -3,03% 18,97% -2,06% -14,06% 4,29% 24,08% -3,04% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 19,70% 42,28% 4,79% 4,67% 16,10% 11,77% 30,40% 7,60% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 23,48% 45,55% 5,04% 4,88% 16,49% 11,01% 34,99% 9,72% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - 54,14% 49,78% 21,23% 24,17% 23,67% 16,47% 48,10% 19,87% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,30% 62,95% 65,16% 43,21% 46,08% 43,58% 42,17% 67,22% 39,60% 95,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 096,43% 241,28% 255,47% 139,15% 147,01% 144,08% 132,33% 239,00% 125,96% 764,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...