Visa allt om Montessoriskolan Fredsduvan Aktiebolag
Visa allt om Montessoriskolan Fredsduvan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 975 8 330 9 238 10 213 10 103 9 862 9 597 9 790 9 186 7 711
Övrig omsättning 272 199 247 259 - 35 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 432 104 193 311 82 62 339 573 996 422
Resultat efter finansnetto 434 106 196 320 84 64 340 593 1 024 435
Årets resultat 332 213 152 442 65 39 302 287 496 486
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 45 41 76 130 141 232 227 212 264
Omsättningstillgångar 1 812 1 191 1 215 1 491 1 428 1 458 1 439 1 594 1 755 1 870
Tillgångar 1 841 1 236 1 256 1 567 1 557 1 599 1 672 1 821 1 966 2 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 897 765 552 599 411 346 607 605 617 721
Obeskattade reserver 14 14 187 192 475 484 487 600 434 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 931 457 517 776 671 769 577 616 914 1 263
Skulder och eget kapital 1 841 1 236 1 256 1 567 1 557 1 599 1 672 1 821 1 966 2 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 499 1 369 1 665 1 307 702
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 431 4 535 4 920 5 429 5 231 3 772 3 739 3 291 2 972 2 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 413 1 588 1 828 1 937 1 903 2 110 1 820 1 806 1 612 1 437
Utdelning till aktieägare 0 200 0 200 0 0 301 301 300 600
Omsättning 9 247 8 529 9 485 10 472 10 103 9 897 9 634 9 790 9 186 7 711
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 13 14 14 13 14 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 816 694 711 730 722 759 686 699 707 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 521 529 539 519 576 505 490 462 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 448 125 228 365 146 153 428 654 1 083 490
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,74% -9,83% -9,55% 1,09% 2,44% 2,76% -1,97% 6,58% 19,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,57% 8,58% 15,61% 20,55% 5,33% 4,00% 20,33% 32,62% 52,19% 20,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,84% 1,27% 2,12% 3,15% 0,82% 0,65% 3,54% 6,07% 11,17% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,11% 87,25% 86,91% 88,03% 85,33% 89,82% 100,00% 88,34% 88,04% 88,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 8,81% 7,56% 7,00% 7,49% 6,99% 8,98% 9,99% 9,16% 7,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,32% 62,78% 55,56% 47,26% 48,88% 43,95% 57,77% 56,95% 47,28% 38,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,63% 260,61% 235,01% 192,14% 212,82% 189,60% 249,39% 258,77% 192,01% 148,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...