Visa allt om ECOMB AB (publ)
Visa allt om ECOMB AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 190 6 214 9 776 2 080 22 488 3 730 27 079 21 386 9 516 32 668
Övrig omsättning 138 58 58 69 - 73 470 890 487 62
Rörelseresultat (EBIT) -1 333 -2 998 -3 221 -4 464 610 -3 558 558 -559 -4 759 2 399
Resultat efter finansnetto -1 330 -3 096 -3 125 -4 456 631 -3 617 454 -623 -4 611 2 520
Årets resultat -1 330 -3 096 -3 125 -4 456 631 -3 617 454 -623 -4 611 2 520
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 17 3 561 3 744 3 730 3 743
Omsättningstillgångar 13 155 6 063 3 222 1 884 7 666 9 473 5 012 10 203 9 138 14 308
Tillgångar 13 155 6 063 3 222 1 884 7 669 9 490 8 573 13 949 12 868 18 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 252 3 804 -2 232 892 5 349 4 667 4 863 3 500 4 123 8 734
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 463 699 772 1 800 1 800
Kortfristiga skulder 7 904 2 259 5 454 991 2 321 4 360 3 011 9 676 6 944 7 516
Skulder och eget kapital 13 155 6 063 3 222 1 884 7 669 9 490 8 573 13 949 12 868 18 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 916 741 590 815 719 487 562 467 619 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 535 971 1 316 1 467 1 081 1 490 1 265 1 829 1 956 2 068
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 229 889 890 1 051 929 1 160 753 1 209 1 382 1 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 328 6 272 9 834 2 149 22 488 3 803 27 549 22 276 10 003 32 730
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 5 5 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 298 2 071 1 955 416 5 622 746 5 416 4 277 1 586 5 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 948 881 579 668 693 637 532 734 676 694
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 322 -2 998 -3 221 -4 461 624 -3 533 586 -519 -4 701 2 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,89% -36,44% 370,00% -90,75% 502,90% -86,23% 26,62% 124,74% -70,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,10% -49,15% -96,83% -236,20% 8,32% -37,28% 6,51% -3,58% -35,75% 14,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,45% -47,96% -31,91% -213,94% 2,84% -94,85% 2,06% -2,34% -48,34% 7,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,79% 98,62% 95,16% 70,34% 91,76% 79,46% 97,71% 92,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,14% 61,22% -22,83% 42,93% 23,77% 137,08% 7,39% 2,46% 23,06% 20,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,92% 62,74% -69,27% 47,35% 69,75% 49,18% 56,72% 25,09% 32,04% 48,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,28% 264,85% 58,78% 183,05% 321,15% 216,70% 164,36% 104,98% 131,08% 190,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...