Visa allt om JF Miljö Aktiebolag
Visa allt om JF Miljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 567 453 901 1 031 6 945 6 918 7 709 9 149 10 404 11 625
Övrig omsättning - - - 100 1 060 459 398 185 264 126
Rörelseresultat (EBIT) 112 -15 160 267 -631 761 1 027 -235 -328 1 210
Resultat efter finansnetto 77 -96 63 132 -746 701 819 -452 -509 1 079
Årets resultat 95 -4 -3 -8 0 324 382 13 16 575
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 588 4 958 5 329 6 565 7 182 7 939 8 704 7 767 8 466 8 716
Omsättningstillgångar 1 671 2 861 2 777 2 766 3 447 3 173 2 330 1 743 2 777 3 080
Tillgångar 6 259 7 819 8 106 9 331 10 630 11 113 11 034 9 510 11 243 11 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 992 4 897 4 901 4 904 4 912 4 912 4 588 4 206 4 194 4 177
Obeskattade reserver 194 239 331 668 945 1 089 835 539 1 018 1 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 150 1 679 2 315 2 951 3 587 4 223 3 238 3 588 3 938
Kortfristiga skulder 1 073 1 534 1 195 1 444 1 822 1 524 1 388 1 527 2 444 2 114
Skulder och eget kapital 6 259 7 819 8 106 9 331 10 630 11 113 11 034 9 510 11 243 11 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 419 331 313 607 666 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 150 122 72 184 186 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 567 453 901 1 131 8 005 7 377 8 107 9 334 10 668 11 751
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 6 945 6 918 7 709 4 575 5 202 5 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 600 456 395 396 439 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 483 356 763 884 87 1 526 1 989 493 400 1 907
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,17% -49,72% -12,61% -85,15% 0,39% -10,26% -15,74% -12,06% -10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,79% -0,18% 1,99% 2,86% -5,73% 6,99% 9,33% -2,20% -2,60% 10,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,75% -3,09% 17,87% 25,90% -8,77% 11,23% 13,36% -2,28% -2,81% 10,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,47% 292,94% 175,58% 128,23% 23,40% 23,84% 12,22% 2,36% 3,20% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,17% 65,01% 63,65% 57,83% 52,76% 51,42% 47,16% 48,31% 43,82% 44,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,73% 186,51% 232,38% 191,55% 189,19% 208,20% 167,87% 114,15% 113,63% 145,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...