Visa allt om Kontur Stållinjestansar AB
Visa allt om Kontur Stållinjestansar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 177 164 214 199 320 357 431 517 446 431
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 -40 54 -46 58 -2 -57 -159 188 -153
Resultat efter finansnetto 18 -40 54 -46 58 -3 -59 -157 190 -153
Årets resultat 18 -40 54 -46 58 -3 -59 -135 166 -153
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 7 12 26 53 82 80 104 11
Omsättningstillgångar 126 114 141 98 137 94 158 197 287 249
Tillgångar 126 115 148 110 163 147 240 277 391 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 84 124 70 116 57 60 118 254 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 31 25 40 47 89 176 158 115 172
Skulder och eget kapital 126 115 148 110 163 147 240 277 391 260
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 38 76 18 87 89 0 161 269 8 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 120 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 34 22 42 12 63 83 126 28 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 177 164 214 199 320 357 431 517 446 431
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 177 164 214 199 320 357 431 517 446 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 67 110 41 129 101 183 244 457 73 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 -34 60 -30 85 27 -28 -135 200 -151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,93% -23,36% 7,54% -37,81% -10,36% -17,17% -16,63% 15,92% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,49% -34,78% 36,49% -41,82% 35,58% -1,36% -23,75% -56,68% 48,59% -58,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,60% -24,39% 25,23% -23,12% 18,12% -0,56% -13,23% -30,37% 42,60% -35,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,31% 89,63% 83,64% 89,45% 82,50% 76,47% 74,25% 87,04% 83,41% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 57,06% 50,61% 54,21% 29,15% 28,12% 1,40% -4,18% 7,54% 38,57% 17,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,95% 73,04% 83,78% 63,64% 71,17% 38,78% 25,00% 42,60% 69,20% 33,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 444,00% 322,58% 480,00% 180,00% 236,17% 73,03% 89,77% 124,68% 249,57% 144,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...