Visa allt om Chanille Aktiebolag
Visa allt om Chanille Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 390 596 2 708 5 727 3 072 3 797 3 444 2 257 1 329 1 790
Övrig omsättning 616 640 58 - - - - - 167 144
Rörelseresultat (EBIT) -2 095 -488 166 -76 379 747 1 145 564 378 769
Resultat efter finansnetto -2 261 -127 -31 -360 146 578 783 127 -16 408
Årets resultat -127 -46 3 -106 78 321 388 93 -16 314
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 157 10 514 10 679 10 475 10 595 10 593 10 978 10 768 11 101 9 991
Omsättningstillgångar 86 789 1 074 533 308 492 359 240 65 25
Tillgångar 10 243 11 303 11 753 11 008 10 903 11 085 11 337 11 008 11 165 10 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 606 652 649 1 472 1 393 1 773 1 385 1 291 1 308
Obeskattade reserver 0 0 81 111 365 330 190 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 158 10 427 10 351 9 682 8 573 8 622 8 834 9 184 9 230 7 724
Kortfristiga skulder 606 270 669 566 494 739 540 439 644 985
Skulder och eget kapital 10 243 11 303 11 753 11 008 10 903 11 085 11 337 11 008 11 165 10 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 444 765 230 370 310 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 400 - - - -
Löner till övriga anställda 1 300 361 657 889 240 240 240 240 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 408 138 410 446 419 522 180 257 154 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 006 1 236 2 766 5 727 3 072 3 797 3 444 2 257 1 496 1 934
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 195 298 1 354 2 864 1 536 1 899 1 722 1 129 665 1 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 254 535 678 575 774 335 434 232 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 919 -302 362 161 576 1 154 1 546 941 626 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,56% -77,99% -52,72% 86,43% -19,09% 10,25% 52,59% 69,83% -25,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,45% 0,37% 1,41% -0,68% 3,48% 6,74% 10,10% 5,12% 3,39% 7,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -537,18% 7,05% 6,13% -1,31% 12,34% 19,67% 33,25% 24,99% 28,44% 43,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,77% 62,58% 91,91% 65,15% 97,95% 92,73% 99,97% 94,77% 99,25% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -133,33% 87,08% 14,96% -0,58% -6,05% -6,51% -5,26% -8,82% -43,57% -53,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,68% 5,36% 6,09% 6,64% 15,97% 14,76% 16,85% 12,58% 11,56% 13,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,19% 158,52% 82,96% 94,17% 62,35% 66,58% 66,48% 54,67% 10,09% 2,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...