Visa allt om Niklas Hedbeck Aktiebolag
Visa allt om Niklas Hedbeck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 * 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 476 389 358 556 748 400 843 640 1 154 988
Övrig omsättning - 125 - - 58 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 14 -159 -74 105 -176 -672 - -303 -263
Resultat efter finansnetto 185 46 -126 -31 -1 131 -73 378 - 1 348 707
Årets resultat 185 46 -126 -31 -1 131 86 -129 - 1 348 572
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 * 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 99 399 441 1 886 1 969 937 1 091 432
Omsättningstillgångar 685 580 605 570 649 794 1 016 1 938 2 064 1 341
Tillgångar 809 704 704 968 1 090 2 680 2 985 2 875 3 155 1 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 646 601 727 758 2 149 2 063 2 434 2 583 1 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 57 104 241 332 531 922 441 572 411
Skulder och eget kapital 809 704 704 968 1 090 2 680 2 985 2 875 3 155 1 773
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 104 - 120 0 90 488 663 703 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 0 112 0 140 0 145 138 138 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 77 67 76 83 97 89 343 376 303 342
Utdelning till aktieägare 100 526 0 0 0 260 0 242 190 126
Omsättning 476 514 358 556 806 400 843 640 1 154 988
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 476 389 358 556 748 400 422 320 577 494
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 204 194 231 257 290 236 523 642 595 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 14 -159 2 181 -98 -593 - -259 -208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,37% 8,66% -35,61% -25,67% 87,00% -52,55% 31,72% -44,54% 16,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,87% 6,53% -18,04% -3,10% 21,83% -2,46% 12,70% - 43,65% 39,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,87% 11,83% -35,47% -5,40% 31,82% -16,50% 44,96% - 119,32% 71,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,24% 134,45% 139,94% 59,17% 42,38% 65,75% 11,15% 233,91% 129,29% 94,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,82% 91,76% 85,37% 75,10% 69,54% 80,19% 69,11% 84,66% 81,87% 76,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,18% 1 017,54% 581,73% 236,51% 195,48% 149,53% 110,20% 439,46% 360,84% 326,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...