Visa allt om Höganäs Energi Aktiebolag
Visa allt om Höganäs Energi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2005-12 * 2000-12
Nettoomsättning 106 641 99 448 - 39 396
Övrig omsättning 44 136 22 848 - 11 546
Rörelseresultat (EBIT) 37 846 19 939 - 7 478
Resultat efter finansnetto 35 334 17 211 - 32 833
Årets resultat 27 401 13 413 - 23 634
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2005-12 * 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 273 737 257 608 - 78 312
Omsättningstillgångar 62 909 47 203 - 61 314
Tillgångar 336 646 304 811 - 139 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 982 142 465 - 93 307
Minoritetsintressen 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 46 725 38 194 - 23 106
Långfristiga skulder 104 000 104 000 - 0
Kortfristiga skulder 22 939 20 152 - 23 213
Skulder och eget kapital 336 646 304 811 - 139 626
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2005-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 279 1 165 - 755
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0
Löner till övriga anställda 14 022 13 367 - 7 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader 8 488 6 571 - 3 083
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0
Omsättning 150 777 122 296 - 50 942
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 - 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 137 3 208 - 1 313
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 695 - 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 462 44 196 - 15 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,23% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,24% 6,57% - 6,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,50% 20,15% - 22,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,32% 60,41% - 56,68%
Rörelsekapital/omsättning 37,48% 27,20% - 96,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,41% 46,74% - 66,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,68% 225,34% - 259,54%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 102 978 98 554 99 560 68 542 66 119 65 603 59 772 57 560 52 125 53 304
Övrig omsättning 40 142 23 268 17 528 17 548 13 075 13 281 12 740 15 006 13 176 13 753
Rörelseresultat (EBIT) 37 867 21 380 14 781 9 537 7 959 3 770 7 092 4 885 877 4 926
Resultat efter finansnetto 35 358 18 641 11 830 9 636 8 055 3 768 7 079 4 781 938 4 971
Årets resultat 45 67 66 4 158 0 947 0 0 0 1 319
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 427 258 264 252 843 136 469 130 549 130 932 128 677 122 867 119 682 108 155
Omsättningstillgångar 60 130 46 025 33 680 45 087 40 660 36 759 41 463 46 174 47 375 53 201
Tillgångar 334 557 304 289 286 523 181 556 171 209 167 691 170 140 169 041 167 057 161 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 020 36 858 35 535 37 396 34 849 35 224 34 652 35 027 35 402 35 777
Obeskattade reserver 170 012 134 910 116 370 104 550 100 286 92 620 89 800 83 137 78 387 77 493
Avsättningar (tkr) 9 637 8 829 8 308 8 138 9 422 8 839 9 470 8 227 7 166 5 318
Långfristiga skulder 104 000 104 000 104 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 20 000 20 000
Kortfristiga skulder 20 888 19 692 22 310 21 472 16 652 21 008 26 218 27 650 26 102 22 768
Skulder och eget kapital 334 557 304 289 286 523 181 556 171 209 167 691 170 140 169 041 167 057 161 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 279 1 165 1 117 1 075 1 062 970 964 915 840 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 14 022 13 367 11 986 11 672 10 755 10 590 10 497 9 593 9 455 9 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 8 488 6 571 6 225 4 599 5 806 4 479 6 759 6 536 6 953 5 855
Utdelning till aktieägare 6 000 6 884 2 366 1 927 1 611 375 375 375 375 375
Omsättning 143 120 121 822 117 088 86 090 79 194 78 884 72 512 72 566 65 301 67 057
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 30 22 31 31 32 23 33 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 029 3 179 3 319 3 116 2 133 2 116 1 868 2 503 1 580 2 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 694 679 850 601 548 599 788 560 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 398 45 591 38 262 22 822 20 350 15 456 18 949 17 128 13 734 16 553
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,49% -1,01% 45,25% 3,66% 0,79% 9,76% 3,84% 10,43% -2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% 7,06% 5,23% 5,44% 4,85% 2,30% 4,24% 3,27% 0,98% 3,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,78% 21,79% 15,05% 14,41% 12,57% 5,88% 12,06% 9,60% 3,13% 10,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,69% 60,81% 57,06% 51,76% 56,41% 47,81% 58,84% 50,35% 50,34% 49,89%
Rörelsekapital/omsättning 38,11% 26,72% 11,42% 34,45% 36,31% 24,01% 25,51% 32,18% 40,81% 57,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,61% 46,70% 44,08% 63,04% 63,52% 61,71% 59,27% 56,13% 54,98% 56,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,46% 224,62% 144,54% 197,49% 232,26% 166,92% 151,69% 161,52% 175,01% 226,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...