Visa allt om Dahlberg & Co Aktiebolag
Visa allt om Dahlberg & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 343 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 147 261 -79 542 249 662 300 1 374 1 172 178
Resultat efter finansnetto 1 636 -240 93 1 364 712 1 188 610 1 969 1 224 246
Årets resultat 1 209 -48 362 681 413 655 344 1 082 660 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 576 493 3 113 394 875 543 576 274 137 88
Omsättningstillgångar 4 452 3 625 1 774 5 121 3 948 4 383 2 867 3 153 1 743 647
Tillgångar 5 028 4 119 4 886 5 516 4 823 4 926 3 442 3 427 1 881 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 342 2 383 2 731 2 769 2 238 2 225 1 870 1 827 1 044 494
Obeskattade reserver 1 449 1 274 1 595 1 900 1 514 1 369 1 081 939 443 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 237 462 560 847 1 071 1 332 491 662 393 103
Skulder och eget kapital 5 028 4 119 4 886 5 516 4 823 4 926 3 442 3 427 1 881 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 456 456 467 465 486 393 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 433 486 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 767 342 286 287 299 288 282 302 288
Utdelning till aktieägare 250 250 0 0 150 400 300 300 300 110
Omsättning 3 343 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 343 2 834 2 211 2 120 2 020 2 407 1 810 2 570 2 252 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 1 258 874 796 802 816 825 833 715 704
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 206 318 -19 597 341 744 386 1 458 1 233 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,96% 28,18% 4,29% 4,95% -16,08% 32,98% -29,57% 14,12% 83,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,74% 6,43% 6,20% 25,07% 15,84% 24,77% 18,07% 57,66% 65,28% 33,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,24% 9,35% 13,70% 65,24% 37,82% 50,69% 34,36% 76,89% 54,53% 20,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,08% 111,61% 54,91% 201,60% 142,43% 126,76% 131,27% 96,93% 59,95% 44,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,95% 81,98% 81,36% 77,07% 69,54% 65,65% 77,48% 73,51% 72,46% 80,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 878,48% 784,63% 316,79% 604,60% 368,63% 329,05% 583,91% 476,28% 443,51% 628,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...