Visa allt om Mia Mäklare i Örebro AB
Visa allt om Mia Mäklare i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 16 344 17 936 32 452 32 012 28 000 29 791 25 054 20 944
Övrig omsättning - 1 - - 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -11 740 331 619 1 878 1 124 909 608 500
Resultat efter finansnetto -3 -12 744 340 641 1 897 1 149 1 098 651 533
Årets resultat -3 -12 577 158 461 3 845 789 468 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 111 114 4 938 3 494 7 215 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Tillgångar 111 114 4 938 3 494 7 351 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 99 1 306 730 572 2 970 2 967 2 121 1 333 865
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 3 632 2 764 6 779 6 027 9 573 10 701 8 587 6 835
Skulder och eget kapital 111 114 4 938 3 494 7 351 8 997 12 540 12 823 9 920 7 700
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 1 461 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 582 1 198 1 616 9 718 8 740 9 505 8 241 5 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 179 801 1 428 3 855 3 532 4 120 3 240 2 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 859 0 0 0 0
Omsättning 0 5 16 344 17 936 32 469 32 012 28 000 29 791 25 054 20 944
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 3 8 24 20 22 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 8 172 5 979 4 057 1 334 1 400 1 354 1 392 1 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 5 138 3 596 2 028 568 617 623 640 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -11 740 369 643 1 878 1 124 909 608 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,98% -8,88% -44,73% 1,37% 14,33% -6,01% 18,91% 19,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -8,77% 15,11% 9,96% 9,16% 21,28% 9,30% 8,77% 6,78% 7,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -250,00% 4,56% 1,94% 2,07% 5,98% 4,16% 3,77% 2,69% 2,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -300,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 2 475,00% 7,99% 4,07% 1,34% 9,28% 10,60% 7,12% 5,32% 4,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,49% 86,84% 26,45% 20,89% 7,78% 33,01% 23,66% 16,54% 13,44% 11,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 740,00% 760,00% 135,96% 126,41% 106,43% 149,28% 130,99% 119,83% 115,52% 112,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...