Visa allt om Vinbolaget i Enköping Aktiebolag
Visa allt om Vinbolaget i Enköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 -6 76 59 119 246 105 424 101 217
Resultat efter finansnetto 160 -6 76 59 120 246 105 424 115 213
Årets resultat 126 -6 76 59 120 -97 105 424 115 213
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 616 481 504 23
Omsättningstillgångar 388 384 431 392 362 444 277 302 343 411
Tillgångar 388 384 431 392 362 446 893 783 847 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 233 288 233 274 355 551 547 253 338
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 72 0 68 48 0 185 0 500 60
Kortfristiga skulder 78 79 142 92 40 91 156 236 95 36
Skulder och eget kapital 388 384 431 392 362 446 893 783 847 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 30 60 60 60 0 100 100 30 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 62 180 198 155 149 57 50 45 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 66 81 43 42 9 39 38 13 9
Utdelning till aktieägare 50 50 50 20 100 200 100 100 130 200
Omsättning 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 1 658 1 922 1 353 1 402
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 683 1 790 1 956 1 954 1 937 1 702 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 92 278 343 260 253 66 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 -6 76 59 121 249 110 435 112 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,98% -8,49% 0,10% 0,88% 13,81% 2,65% -13,74% 42,05% -3,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,24% -1,56% 17,63% 15,05% 32,87% 55,16% 11,76% 54,15% 13,58% 50,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,51% -0,34% 3,89% 3,02% 6,14% 14,45% 6,33% 22,06% 8,50% 15,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,84% 100,00% 100,00% 34,24% 38,51% 39,48% 41,01% 49,43% 36,51% 40,66%
Rörelsekapital/omsättning 18,42% 17,04% 14,78% 15,35% 16,62% 20,74% 7,30% 3,43% 18,33% 26,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,64% 60,68% 66,82% 59,44% 75,69% 79,60% 61,70% 69,86% 29,87% 77,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,46% 277,22% 154,93% 255,43% 507,50% 279,12% 65,38% 33,05% 182,11% 708,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...