Visa allt om Kbagruppen i Kungsbacka Aktiebolag
Visa allt om Kbagruppen i Kungsbacka Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 381 828 356 707 339 068 299 811 5 468 61 894 45 694 16 534 14 988 11 851
Övrig omsättning 376 822 869 7 923 1 163 1 130 1 497 2 314 1 513 1 424
Rörelseresultat (EBIT) 19 116 703 6 020 14 479 53 5 386 3 554 2 483 2 093 1 732
Resultat efter finansnetto 17 140 -1 426 19 961 13 188 17 337 4 888 3 288 2 667 1 951 1 599
Årets resultat 6 330 -1 022 16 848 8 979 17 282 3 240 1 743 1 913 1 341 925
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 938 79 553 85 130 75 218 15 230 15 650 11 938 3 902 4 228 2 965
Omsättningstillgångar 118 611 96 643 94 408 70 690 9 402 12 310 12 443 6 290 4 639 2 388
Tillgångar 202 549 176 196 179 538 145 908 24 631 27 960 24 381 10 192 8 867 5 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 820 50 495 53 517 36 796 23 707 10 189 7 628 6 486 4 972 2 923
Minoritetsintressen 19 825 12 922 12 324 10 515 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 992 5 395 6 418 5 145 0 2 930 2 722 0 0 0
Långfristiga skulder 61 207 56 899 58 158 44 873 183 8 259 8 606 1 766 1 394 398
Kortfristiga skulder 67 705 50 485 49 121 48 579 742 6 583 5 424 1 941 2 500 1 047
Skulder och eget kapital 202 549 176 196 179 538 145 908 24 631 27 960 24 381 10 192 8 867 5 352
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 792 1 561 1 260 1 192 145 634 590 380 427 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 39 619 45 368 44 287 37 663 842 6 665 5 422 3 150 2 845 1 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 018 17 021 15 590 11 418 313 548 2 969 2 452 1 558 1 416 1 048
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 382 204 357 529 339 937 307 734 6 631 63 024 47 191 18 848 16 501 13 275
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 125 124 143 137 4 35 32 18 24 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 055 2 877 2 371 2 188 1 367 1 768 1 428 919 625 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 526 435 394 402 306 286 287 197 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 033 8 431 12 423 20 589 123 7 778 6 670 2 950 2 821 2 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,04% 5,20% 13,09% - -91,17% 35,45% 176,36% 10,31% 26,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,58% 0,65% 12,29% 10,07% 70,70% 19,72% 15,28% 27,55% 26,11% 32,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,08% 0,32% 6,51% 4,90% 318,49% 8,91% 8,15% 16,98% 15,45% 14,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,05% 34,40% 33,01% 34,32% 83,39% 43,45% 49,82% 77,25% 78,76% 77,54%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 12,94% 13,36% 7,37% 158,38% 9,25% 15,36% 26,30% 14,27% 11,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,12% 28,66% 29,81% 25,22% 96,25% 36,44% 31,29% 63,64% 56,07% 67,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,37% 130,23% 129,77% 104,66% 1 267,12% 154,40% 187,96% 318,80% 178,40% 224,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 128 23 035 83 018 53 201
Övrig omsättning - 290 - - - - - - 397 9
Rörelseresultat (EBIT) -178 -704 -279 -649 -240 -225 -185 -678 126 -398
Resultat efter finansnetto -93 9 415 90 -87 68 78 776 1 803 2 616 3 167
Årets resultat -93 9 365 13 -124 -9 193 977 1 803 2 236 3 167
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 402 34 066 12 831 12 714 15 363 25 205 24 153 20 228 2 755 2 560
Omsättningstillgångar 7 320 2 206 14 624 15 866 13 587 4 074 4 749 8 128 24 374 24 309
Tillgångar 41 723 36 273 27 455 28 580 28 950 29 279 28 902 28 356 27 129 26 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 906 25 999 16 635 26 622 28 849 29 206 28 821 27 964 26 305 25 818
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 3 204 204 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 282 486
Kortfristiga skulder 25 816 10 274 10 820 1 958 101 71 78 188 338 564
Skulder och eget kapital 41 723 36 273 27 455 28 580 28 950 29 279 28 902 28 356 27 129 26 868
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 000 0 10 000 2 000 128 128 120 144 1 750
Omsättning 0 290 0 0 0 0 128 23 035 83 415 53 210
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 344 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -178 -704 -279 -649 -234 -221 -181 -674 129 -398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -99,44% -72,25% 56,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 2,70% 7,37% 10,15% 11,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 608,59% 9,08% 3,32% 6,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 5,47% 0,21% 0,22% -0,15%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 3 649,22% 34,47% 28,95% 44,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,12% 71,68% 60,59% 93,15% 99,65% 99,76% 99,73% 99,14% 97,50% 96,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,35% 21,47% 135,16% 810,32% 13 452,48% 5 738,03% 6 088,46% 1 176,60% 391,72% 996,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...