Visa allt om Scandinavian Medical Sweden AB
Visa allt om Scandinavian Medical Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 545 28 015 23 967 15 822 11 520 13 726 5 921 5 858 6 353 3 286
Övrig omsättning 687 70 513 226 274 683 79 27 255 190
Rörelseresultat (EBIT) -3 997 1 658 1 208 1 234 797 1 583 -1 288 -688 -695 -269
Resultat efter finansnetto -3 994 1 588 1 067 1 139 777 1 704 -1 270 -688 -709 -262
Årets resultat -3 581 1 237 566 935 777 1 704 -1 270 -688 -709 -262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 605 1 363 1 015 1 170 781 18 44 97 258
Omsättningstillgångar 14 928 11 867 10 420 8 568 5 568 6 419 3 331 2 494 2 649 2 211
Tillgångar 15 240 12 472 11 783 9 583 6 739 7 200 3 350 2 538 2 746 2 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 4 184 3 380 2 814 1 878 2 102 397 397 584 293
Obeskattade reserver 0 414 414 114 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 148 0 0 28 0 0
Kortfristiga skulder 14 638 7 875 7 990 6 655 4 712 5 099 2 952 2 113 2 162 2 176
Skulder och eget kapital 15 240 12 472 11 783 9 583 6 739 7 200 3 350 2 538 2 746 2 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 380 480 0 0 146 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 133 3 357 3 014 1 882 907 927 668 804 826 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 787 1 997 1 545 968 671 920 692 393 494 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 232 28 085 24 480 16 048 11 794 14 409 6 000 5 885 6 608 3 476
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 6 4 3 4 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 061 4 002 3 995 3 956 3 840 3 432 2 961 2 929 3 177 1 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 150 841 829 770 712 700 899 717 891 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 796 1 909 1 478 1 419 934 1 632 -1 282 -677 -683 -262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,45% 16,89% 51,48% 37,34% -16,07% 131,82% 1,08% -7,79% 93,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,82% 14,18% 10,25% 12,26% 11,84% 23,69% -37,73% -27,03% -25,27% -10,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,77% 6,31% 5,04% 7,43% 6,93% 12,43% -21,35% -11,71% -10,92% -7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,27% 42,64% 43,24% 41,88% 41,44% 39,82% 28,49% 33,44% 27,66% 29,15%
Rörelsekapital/omsättning 0,79% 14,25% 10,14% 12,09% 7,43% 9,62% 6,40% 6,50% 7,67% 1,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,95% 36,14% 31,43% 30,24% 27,87% 29,19% 11,85% 15,64% 21,27% 11,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,50% 56,91% 50,25% 51,28% 43,31% 76,80% 56,44% 55,42% 76,23% 78,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...