Visa allt om Jussberg - Tollstad Lantbruksaktiebolag
Visa allt om Jussberg - Tollstad Lantbruksaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 539 2 635 2 222 1 924 1 633 1 533 1 369 2 390 2 118 1 399
Övrig omsättning 1 565 788 1 350 843 846 1 168 720 841 70 40
Rörelseresultat (EBIT) 315 84 841 112 64 427 -32 615 434 -4
Resultat efter finansnetto 350 77 804 31 -2 385 -94 521 429 2
Årets resultat 265 60 87 39 52 35 2 16 76 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 141 4 021 4 125 3 368 3 102 3 067 2 773 2 876 2 358 114
Omsättningstillgångar 1 860 2 018 1 619 1 245 964 1 045 999 1 070 693 605
Tillgångar 4 001 6 039 5 744 4 613 4 065 4 112 3 772 3 946 3 051 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 548 489 402 363 311 276 274 258 182
Obeskattade reserver 1 725 1 708 1 708 1 013 1 023 1 077 727 823 325 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 295 3 566 3 360 3 034 2 626 2 658 2 632 2 734 2 327 313
Kortfristiga skulder 168 217 187 164 53 66 137 114 141 225
Skulder och eget kapital 4 001 6 039 5 744 4 613 4 065 4 112 3 772 3 946 3 051 719
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 385 413 423 414 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 460 425 415 460 415 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 119 111 146 159 143 137 146 154 140 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 104 3 423 3 572 2 767 2 479 2 701 2 089 3 231 2 188 1 439
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 318 1 111 962 817 767 685 1 195 2 118 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 294 282 293 319 284 261 281 291 558 239
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 617 578 1 304 538 438 761 266 900 440 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,64% 18,59% 15,49% 17,82% 6,52% 11,98% -42,72% 12,84% 51,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,10% 1,85% 15,09% 3,14% 2,48% 11,07% -0,13% 16,65% 15,11% 2,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,34% 4,25% 39,02% 7,54% 6,18% 29,68% -0,37% 27,49% 21,77% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,62% 77,87% 86,90% 90,90% 73,24% 82,26% 69,39% 73,51% 88,24% 73,05%
Rörelsekapital/omsättning 66,64% 68,35% 64,45% 56,19% 55,79% 63,86% 62,97% 40,00% 26,06% 27,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,95% 31,13% 31,71% 24,90% 27,48% 26,87% 21,52% 21,96% 16,13% 25,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 570,83% 343,78% 164,71% 147,56% 354,72% 348,48% 173,72% 165,79% 148,94% 59,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...