Visa allt om Strömstad Golv Aktiebolag
Visa allt om Strömstad Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 888 10 639 9 821 10 709 10 012 9 086 8 448 6 725 6 914 6 435
Övrig omsättning - 170 - 188 227 149 - 94 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 271 460 -772 688 401 298 127 -43 -67 177
Resultat efter finansnetto 267 453 -774 690 394 291 121 -55 -83 173
Årets resultat 202 424 -381 371 206 153 61 21 21 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 21 7 14 21 28 13 32 55 84
Omsättningstillgångar 3 602 3 592 3 275 3 889 4 034 3 044 2 646 2 462 2 975 2 678
Tillgångar 3 618 3 612 3 282 3 903 4 056 3 073 2 659 2 494 3 030 2 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 328 2 127 1 702 2 230 1 980 1 774 1 620 1 560 1 538 1 517
Obeskattade reserver 0 0 0 393 215 110 33 0 90 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 173 410 49 25 25 25 114 285 26
Kortfristiga skulder 1 264 1 314 1 171 1 232 1 836 1 164 980 820 1 117 1 011
Skulder och eget kapital 3 618 3 612 3 282 3 903 4 056 3 073 2 659 2 494 3 030 2 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 1 002 900 900 900 897 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 689 2 923 2 974 2 602 1 233 933 868 644 720 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 785 841 947 845 715 629 601 571 584 461
Utdelning till aktieägare 1 701 0 0 147 121 0 0 0 0 0
Omsättning 9 888 10 809 9 821 10 897 10 239 9 235 8 448 6 819 6 919 6 435
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 236 1 330 1 403 1 530 1 430 1 298 1 207 1 121 1 152 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 472 565 495 425 355 338 354 369 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 472 -765 695 408 318 146 -20 -38 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,06% 8,33% -8,29% 6,96% 10,19% 7,55% 25,62% -2,73% 7,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,52% 12,74% -23,46% 17,76% 9,89% 9,70% 4,78% -1,72% -2,21% 6,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,75% 4,32% -7,84% 6,47% 4,01% 3,28% 1,50% -0,64% -0,97% 2,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,46% 47,71% 42,81% 46,83% 40,88% 38,99% 39,42% 41,70% 42,48% 42,30%
Rörelsekapital/omsättning 23,64% 21,41% 21,42% 24,81% 21,95% 20,69% 19,72% 24,42% 26,87% 25,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,34% 58,89% 51,86% 64,56% 52,72% 60,37% 61,84% 62,55% 52,90% 60,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,87% 157,23% 157,81% 209,74% 143,85% 151,46% 157,14% 165,49% 171,62% 174,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...