Visa allt om Örhammar Mäklartjänster Aktiebolag
Visa allt om Örhammar Mäklartjänster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 651 311 952 721 853 1 244 1 225 703 913 1 175
Övrig omsättning - - - - 48 - - 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 -179 217 -26 -59 153 19 69 88 171
Resultat efter finansnetto 194 -178 226 -14 -176 223 96 6 60 145
Årets resultat 190 -178 179 -14 -176 142 103 7 35 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 107 152 194 273 113 129 17 119 163
Omsättningstillgångar 504 274 488 610 730 1 027 896 520 625 504
Tillgångar 586 381 641 804 1 002 1 139 1 025 537 744 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 282 460 381 395 611 499 416 409 374
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 2 43 1 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 99 180 421 564 527 522 121 316 273
Skulder och eget kapital 586 381 641 804 1 002 1 139 1 025 537 744 667
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 216 205 12 102 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 30 131 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 76 76 85 153 180 163 79 100 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 40 30 20 0 0
Omsättning 651 311 952 721 901 1 244 1 225 722 913 1 175
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 651 311 952 721 853 1 244 1 225 703 913 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 18 86 86 123 296 406 375 99 210 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 -133 282 57 58 201 63 82 132 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 109,32% -67,33% 32,04% -15,47% -31,43% 1,55% 74,25% -23,00% -22,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,11% -46,72% 35,26% -1,74% -5,59% 19,58% 9,85% 14,15% 12,10% 25,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,80% -57,23% 23,74% -1,94% -6,57% 17,93% 8,24% 10,81% 9,86% 14,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,75% 56,27% 32,35% 26,21% 19,46% 40,19% 30,53% 56,76% 33,84% 19,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,38% 74,02% 71,76% 47,39% 39,42% 53,64% 48,68% 77,47% 56,72% 58,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,26% 276,77% 271,11% 144,89% 129,43% 194,88% 171,65% 429,75% 197,78% 184,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...