Visa allt om Habo Mark & Trädgård Aktiebolag
Visa allt om Habo Mark & Trädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 843 1 290 1 297 1 323 1 115 1 639 1 861 1 365 1 541 1 249
Övrig omsättning 334 535 149 - 5 47 - - 62 320
Rörelseresultat (EBIT) 277 94 -168 117 -111 78 377 50 147 223
Resultat efter finansnetto 267 89 -168 117 -109 69 322 -70 121 115
Årets resultat 81 89 -168 83 -11 71 185 -37 98 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 957 700 266 281 297 390 272 1 762 1 968 1 915
Omsättningstillgångar 308 187 329 547 914 1 171 1 505 352 602 331
Tillgångar 1 265 887 594 828 1 210 1 561 1 776 2 114 2 570 2 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 499 411 628 605 716 795 610 744 716
Obeskattade reserver 171 0 0 0 0 98 135 72 118 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 272 153 0 3 360 408 393 825 1 147 1 013
Kortfristiga skulder 291 235 183 197 245 339 454 608 561 375
Skulder och eget kapital 1 265 887 594 828 1 210 1 561 1 776 2 114 2 570 2 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 62 0 38 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 688 0 516 468 508 468 580 456 498 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 270 0 255 208 184 185 221 182 201 165
Utdelning till aktieägare 400 50 0 50 60 100 150 0 97 70
Omsättning 2 177 1 825 1 446 1 323 1 120 1 686 1 861 1 365 1 603 1 569
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 922 - 649 662 558 820 931 683 771 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 - 429 275 296 291 336 244 297 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 335 125 -152 133 -87 288 575 253 346 440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,87% -0,54% -1,97% 18,65% -31,97% -11,93% 36,34% -11,42% 23,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,90% 10,60% -28,11% 14,13% -8,84% 5,32% 22,52% 2,37% 7,20% 11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,03% 7,29% -12,88% 8,84% -9,60% 5,06% 21,49% 3,66% 12,01% 20,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,60% 69,92% 84,73% 81,93% 78,48% 81,21% 93,71% 91,72% 88,90% 91,27%
Rörelsekapital/omsättning 0,92% -3,72% 11,26% 26,46% 60,00% 50,76% 56,48% -18,75% 2,66% -3,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,52% 56,26% 69,19% 75,85% 50,00% 50,49% 50,37% 31,31% 32,26% 36,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,84% 79,57% 179,78% 277,66% 373,06% 345,43% 331,50% 57,89% 107,31% 88,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...