Visa allt om Sellcraft i Vännäs Aktiebolag
Visa allt om Sellcraft i Vännäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 270 6 907 6 738 7 179 6 953 6 426 6 344 6 234 5 464 6 858
Övrig omsättning 1 21 - - - 1 1 27 - 105
Rörelseresultat (EBIT) 300 337 352 162 182 232 54 89 -49 -149
Resultat efter finansnetto 287 321 337 142 159 207 24 59 -76 -180
Årets resultat 287 250 202 100 113 191 24 59 -76 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 11 16 22 28 6 12
Omsättningstillgångar 1 090 1 223 1 163 952 909 869 741 643 572 653
Tillgångar 1 090 1 223 1 163 957 920 885 763 671 578 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 657 606 479 429 316 143 119 60 136
Obeskattade reserver 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 70 90 110 130 150
Kortfristiga skulder 459 486 475 478 441 499 530 441 388 379
Skulder och eget kapital 1 090 1 223 1 163 957 920 885 763 671 578 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 314 245 270 323 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 822 850 792 943 915 454 525 382 341 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 258 209 201 340 336 302 295 296 337 433
Utdelning till aktieägare 400 313 200 75 50 0 18 0 0 0
Omsättning 7 271 6 928 6 738 7 179 6 953 6 427 6 345 6 261 5 464 6 963
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 3 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 423 2 302 2 246 1 795 1 738 1 607 1 586 2 078 1 366 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 359 342 327 319 275 272 326 258 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 307 337 357 168 188 238 60 93 -43 -125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,26% 2,51% -6,14% 3,25% 8,20% 1,29% 1,76% 14,09% -20,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,52% 27,56% 30,27% 16,93% 19,78% 26,21% 7,08% 13,26% -8,30% -22,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,13% 4,88% 5,22% 2,26% 2,62% 3,61% 0,85% 1,43% -0,88% -2,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,57% 29,65% 29,71% 29,45% 29,90% 29,29% 26,09% 25,12% 26,72% 29,08%
Rörelsekapital/omsättning 8,68% 10,67% 10,21% 6,60% 6,73% 5,76% 3,33% 3,24% 3,37% 4,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,89% 58,89% 57,54% 50,05% 46,63% 35,71% 18,74% 17,73% 10,38% 20,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,57% 149,38% 144,84% 100,00% 112,70% 83,37% 54,15% 51,93% 38,92% 67,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...