Visa allt om Östervall Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Östervall Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 845 1 067 1 252 1 439 1 625 1 278 1 303 1 451 1 540 1 471
Övrig omsättning 28 30 80 635 - 7 - 4 - 316
Rörelseresultat (EBIT) -128 170 100 459 177 -7 -94 166 122 496
Resultat efter finansnetto -141 145 62 426 164 -25 -119 93 46 443
Årets resultat -61 82 87 232 129 3 7 74 43 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 894 1 248 1 734 419 764 830 1 323 1 601 1 798
Omsättningstillgångar 980 1 382 1 330 1 193 1 075 720 936 - 731 878
Tillgångar 1 427 2 276 2 578 2 927 1 494 1 484 1 766 2 100 2 332 2 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 947 1 508 1 426 1 340 1 108 979 994 987 913 870
Obeskattade reserver 0 80 42 106 0 0 47 169 185 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 390 650 920 115 182 230 557 714 1 159
Kortfristiga skulder 350 298 460 561 271 324 494 386 520 437
Skulder och eget kapital 1 427 2 276 2 578 2 927 1 494 1 484 1 766 2 100 2 332 2 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 373 400 386 360 360 250 311 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 - 16 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 25 116 118 151 128 126 62 106 80
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 873 1 097 1 332 2 074 1 625 1 285 1 303 1 455 1 540 1 787
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 1 067 1 252 1 439 1 625 1 278 1 303 1 451 1 540 1 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 229 491 536 584 448 516 312 420 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 319 524 506 1 079 522 305 399 664 559 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,81% -14,78% -13,00% -11,45% 27,15% -1,92% -10,20% -5,78% 4,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,90% 7,60% 3,88% 15,92% 11,91% -0,47% -5,32% 8,00% 5,27% 18,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,03% 16,21% 7,99% 32,38% 10,95% -0,55% -7,21% 11,58% 7,99% 33,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,04% 98,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,56% 101,59% 69,49% 43,92% 49,48% 30,99% 33,92% -26,60% 13,70% 29,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,36% 69,00% 56,58% 48,45% 74,16% 65,97% 58,25% 52,79% 44,86% 38,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,00% 463,76% 289,13% 212,66% 396,68% 222,22% 189,47% - 140,58% 200,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...