Visa allt om LeJo Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om LeJo Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 065 1 999 1 881 1 692 1 989 1 741 1 705 1 757 2 050 806
Övrig omsättning 36 8 - 148 128 96 170 173 206 455
Rörelseresultat (EBIT) -59 28 20 8 27 251 138 151 525 193
Resultat efter finansnetto -168 -107 -128 -177 -140 135 -2 35 351 132
Årets resultat -169 1 18 6 8 40 48 22 25 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 919 4 040 4 020 5 827 5 672 5 826 4 070 3 701 2 900 2 923
Omsättningstillgångar 3 078 2 322 2 318 1 213 817 667 603 1 097 435 465
Tillgångar 6 997 6 363 6 338 7 040 6 490 6 493 4 672 4 798 3 335 3 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 340 338 320 315 306 266 218 196 171
Obeskattade reserver 0 0 108 258 453 603 538 605 424 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 238 5 935 5 793 5 941 5 355 5 473 3 663 3 273 2 440 2 706
Kortfristiga skulder 588 88 98 520 368 110 205 702 275 306
Skulder och eget kapital 6 997 6 363 6 338 7 040 6 490 6 493 4 672 4 798 3 335 3 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 313 259 227 205 191 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 347 328 336 394 0 100 221 205 206 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 151 154 154 156 137 141 178 175 156 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 101 2 007 1 881 1 840 2 117 1 837 1 875 1 930 2 256 1 261
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 065 1 999 1 881 1 692 1 989 871 853 879 1 025 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 491 505 561 456 256 318 299 286 157
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 247 235 235 247 439 265 265 621 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,30% 6,27% 11,17% -14,93% 14,24% 2,11% -2,96% -14,29% 154,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,79% 0,52% 0,36% 0,18% 0,46% 3,88% 3,00% 3,21% 15,83% 5,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,66% 1,65% 1,22% 0,77% 1,51% 14,47% 8,21% 8,76% 25,76% 24,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,88% 56,23% 64,70% 61,70% 53,44% 78,40% 73,96% 60,22% 70,20% 38,96%
Rörelsekapital/omsättning 120,58% 111,76% 118,02% 40,96% 22,57% 31,99% 23,34% 22,48% 7,80% 19,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,44% 5,34% 6,66% 7,25% 10,00% 11,56% 14,18% 13,62% 15,03% 9,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,43% 86,36% 21,43% 75,96% 38,32% 104,55% 43,41% 92,45% 12,36% 49,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...