Visa allt om Kostallet Design AB
Visa allt om Kostallet Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 150 8 913 8 099 7 927 9 928 9 793 10 078 8 746 7 579 5 930
Övrig omsättning 15 126 72 19 40 22 407 412 82 46
Rörelseresultat (EBIT) 146 276 -27 -122 -70 163 644 680 -272 -598
Resultat efter finansnetto 56 148 -242 -343 -327 20 544 457 -406 -652
Årets resultat 56 148 -242 -303 0 28 161 457 -338 -284
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 542 1 773 2 085 2 385 2 696 3 091 2 441 2 678 3 748 2 243
Omsättningstillgångar 4 187 4 685 4 322 4 486 4 733 4 984 3 761 3 149 3 103 2 091
Tillgångar 7 729 6 457 6 407 6 872 7 429 8 076 6 202 5 827 6 851 4 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 422 274 516 819 819 892 731 274 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 44 371 371 0 0 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 236 4 995 5 146 5 310 5 455 5 564 3 610 4 213 4 833 230
Kortfristiga skulder 1 013 1 039 987 1 045 1 110 1 321 1 330 883 1 743 3 424
Skulder och eget kapital 7 729 6 457 6 407 6 872 7 429 8 076 6 202 5 827 6 851 4 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 404 591 482 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 133 953 747 779 1 166 1 082 600 574 353 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 341 225 175 211 320 351 307 404 313 247
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 9 165 9 039 8 171 7 946 9 968 9 815 10 485 9 158 7 661 5 976
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 288 2 228 2 025 1 982 2 482 2 448 2 520 2 187 1 895 1 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 300 236 254 377 366 340 404 294 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 377 591 291 209 329 515 969 986 152 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,66% 10,05% 2,17% -20,16% 1,38% -2,83% 15,23% 15,40% 27,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,97% 4,41% -0,19% -1,70% -0,86% 2,09% 10,46% 11,88% -3,72% -13,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,66% 3,20% -0,15% -1,48% -0,64% 1,73% 6,44% 7,91% -3,36% -9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,23% 39,29% 41,49% 39,09% 40,31% 41,03% 38,06% 51,69% 44,21% 41,91%
Rörelsekapital/omsättning 34,69% 40,91% 41,18% 43,41% 36,49% 37,40% 24,12% 25,91% 17,94% -22,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,20% 6,54% 4,28% 7,51% 11,46% 13,53% 18,79% 12,55% 4,00% 15,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,58% 67,08% 50,96% 55,98% 43,51% 30,05% 25,41% 42,70% 17,38% 8,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...