Visa allt om Gummicentralen Hedin Aktiebolag
Visa allt om Gummicentralen Hedin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 801 7 271 7 060 7 609 7 828 7 989 8 149 8 261 8 301 7 830
Övrig omsättning 141 242 151 - 50 52 34 3 17 1
Rörelseresultat (EBIT) 946 260 578 165 -57 299 141 123 652 502
Resultat efter finansnetto 923 231 553 129 -97 250 74 153 611 467
Årets resultat 533 131 433 74 52 133 42 121 324 336
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 296 1 290 1 416 1 566 1 834 1 991 2 268 2 199 2 151 2 210
Omsättningstillgångar 3 289 2 975 3 209 2 552 2 563 2 486 2 573 2 786 2 913 2 270
Tillgångar 4 584 4 265 4 625 4 118 4 397 4 477 4 842 4 985 5 064 4 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 266 2 233 2 602 2 169 2 195 2 143 2 410 2 368 2 496 2 422
Obeskattade reserver 530 300 240 247 217 386 319 307 319 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 655 691 728 764 800 837 873 910 637 673
Kortfristiga skulder 1 134 1 041 1 056 938 1 185 1 111 1 240 1 401 1 612 1 221
Skulder och eget kapital 4 584 4 265 4 625 4 118 4 397 4 477 4 842 4 985 5 064 4 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 387 356 330 388 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 127 1 358 1 250 1 106 1 329 920 928 634 546 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 640 544 449 533 517 459 441 443 374
Utdelning till aktieägare 300 500 500 0 100 0 200 0 250 250
Omsättning 7 942 7 513 7 211 7 609 7 878 8 041 8 183 8 264 8 318 7 831
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 950 1 818 1 765 1 902 1 957 1 997 2 037 2 065 2 075 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 502 451 392 470 456 434 350 345 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 056 389 753 366 166 543 449 396 869 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,29% 2,99% -7,22% -2,80% -2,02% -1,96% -1,36% -0,48% 6,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,64% 6,17% 12,82% 4,10% -1,14% 6,72% 2,91% 4,19% 13,05% 11,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,13% 3,62% 8,40% 2,22% -0,64% 3,77% 1,73% 2,53% 7,96% 6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,97% 42,61% 46,15% 38,22% 40,33% 41,62% 40,72% 35,19% 38,32% 35,49%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 26,60% 30,50% 21,21% 17,60% 17,21% 16,36% 16,77% 15,67% 13,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,45% 57,84% 60,31% 57,09% 53,56% 54,22% 54,63% 51,94% 53,82% 56,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,51% 215,08% 234,00% 205,01% 123,38% 141,13% 133,47% 120,20% 114,64% 105,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...