Visa allt om Bottnaryds Elinstallationer Aktiebolag
Visa allt om Bottnaryds Elinstallationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 076 839 1 096 1 284 1 490 1 498 1 457 1 884 2 115 2 276
Övrig omsättning - - 150 - - 38 - - 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 324 19 221 79 49 187 64 147 371 224
Resultat efter finansnetto 324 27 258 105 70 209 98 194 408 229
Årets resultat 302 63 115 -16 64 196 146 113 137 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 084 2 175 766 857 479 1 535 1 240 322 654 250
Omsättningstillgångar 1 438 1 009 2 404 2 509 2 537 1 443 1 732 2 811 2 343 2 449
Tillgångar 3 523 3 184 3 171 3 366 3 016 2 977 2 972 3 133 2 998 2 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 084 2 782 2 719 2 604 2 620 2 556 2 360 2 215 2 102 2 046
Obeskattade reserver 124 190 246 137 76 94 148 249 217 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 314 211 206 626 320 327 464 670 679 652
Skulder och eget kapital 3 523 3 184 3 171 3 366 3 016 2 977 2 972 3 133 2 998 2 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 100 253 220 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 31 80 66 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Omsättning 1 076 839 1 246 1 284 1 490 1 536 1 457 1 884 2 265 2 276
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 457 1 884 2 115 2 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 131 326 286 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 415 110 312 155 131 269 146 229 377 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,25% -23,45% -14,64% -13,83% -0,53% 2,81% -22,66% -10,92% -7,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,20% 0,85% 8,14% 3,15% 2,39% 7,02% 3,30% 6,67% 13,64% 8,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,11% 3,22% 23,54% 8,26% 4,83% 13,95% 6,73% 11,09% 19,34% 10,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,93% 25,15% 23,54% 18,61% 15,97% 22,36% 26,56% 35,24% 29,55% 27,64%
Rörelsekapital/omsättning 104,46% 95,11% 200,55% 146,65% 148,79% 74,50% 87,03% 113,64% 78,68% 78,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,28% 92,03% 91,80% 80,36% 88,73% 88,19% 83,08% 76,42% 75,32% 75,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 457,96% 478,20% 1 164,56% 397,60% 781,88% 427,52% 361,42% 408,36% 329,90% 347,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...