Visa allt om Göran Å. Persson Maskinstation Aktiebolag
Visa allt om Göran Å. Persson Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 455 1 401 1 404 1 589 1 194 1 150 954 937 1 061 954
Övrig omsättning 89 164 172 98 114 143 177 153 151 222
Rörelseresultat (EBIT) 215 185 245 222 143 113 -2 -7 49 114
Resultat efter finansnetto 216 190 249 230 146 116 0 -2 52 116
Årets resultat 154 156 237 119 104 85 25 22 31 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 147 190 222 267 199 227 255 283 314
Omsättningstillgångar 1 323 1 362 1 281 1 116 788 799 645 675 644 802
Tillgångar 1 587 1 509 1 471 1 338 1 056 998 872 930 927 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 131 1 017 901 704 625 541 476 471 448 437
Obeskattade reserver 86 66 77 132 64 64 64 97 130 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 34 32 30 26 21 16 13 33 31
Kortfristiga skulder 336 391 460 472 342 372 316 350 316 526
Skulder och eget kapital 1 587 1 509 1 471 1 338 1 056 998 872 930 927 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 293 367 300 306 250 250 246 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 377 428 77 0 39 18 0 0 17 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 118 128 112 116 101 99 79 82 79 62
Utdelning till aktieägare 80 40 40 40 40 20 20 20 0 20
Omsättning 1 544 1 565 1 576 1 687 1 308 1 293 1 131 1 090 1 212 1 176
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 455 1 401 - 1 589 1 194 1 150 954 937 1 061 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 555 - 488 440 425 330 337 345 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 265 232 291 268 176 140 27 22 78 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,85% -0,21% -11,64% 33,08% 3,83% 20,55% 1,81% -11,69% 11,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,61% 12,52% 16,93% 17,19% 13,83% 11,62% 0,00% -0,22% 5,61% 10,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,85% 13,49% 17,74% 14,47% 12,23% 10,09% 0,00% -0,21% 4,90% 12,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,73% 86,94% 87,25% 84,64% 86,01% 86,52% 77,46% 75,13% 80,96% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 67,84% 69,31% 58,48% 40,53% 37,35% 37,13% 34,49% 34,69% 30,91% 28,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,49% 70,81% 65,33% 59,89% 63,65% 58,93% 60,00% 58,15% 58,43% 47,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 368,45% 329,92% 262,39% 218,86% 227,49% 212,37% 201,27% 159,14% 168,04% 135,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...