Visa allt om Accord Transport Aktiebolag
Visa allt om Accord Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 531 3 993 3 348 2 937 2 546 2 211 1 813 1 440 1 183 1 809
Övrig omsättning 5 60 8 - - 65 48 12 13 119
Rörelseresultat (EBIT) 52 43 27 34 -122 -81 29 7 -187 25
Resultat efter finansnetto 32 35 25 28 -143 -84 6 1 -195 15
Årets resultat 32 35 25 28 -143 -84 6 1 -195 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 241 97 106 57 76 117 213 309 335
Omsättningstillgångar 794 722 665 620 556 343 352 325 211 414
Tillgångar 1 064 962 762 727 613 419 469 538 520 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 194 159 134 106 -2 82 76 75 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Kortfristiga skulder 837 768 603 593 507 421 387 462 446 485
Skulder och eget kapital 1 064 962 762 727 613 419 469 538 520 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 237 228 183 150 158 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 108 1 834 1 462 1 203 819 676 534 338 325 636
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 601 506 379 315 298 278 222 177 137 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 536 4 053 3 356 2 937 2 546 2 276 1 861 1 452 1 196 1 928
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 3 3 3 3 4 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 755 666 670 734 849 737 604 480 296 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 390 368 380 451 394 313 222 156 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 55 39 46 -118 -74 111 91 -103 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,47% 19,27% 13,99% 15,36% 15,15% 21,95% 25,90% 21,72% -34,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,89% 5,09% 3,94% 4,81% -19,90% -19,09% 6,18% 1,30% -35,77% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 1,23% 0,90% 1,19% -4,79% -3,62% 1,60% 0,49% -15,72% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,95% -1,15% 1,85% 0,92% 1,92% -3,53% -1,93% -9,51% -19,86% -3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,24% 20,17% 20,87% 18,43% 17,29% -0,48% 17,48% 14,13% 14,42% 16,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,86% 94,01% 110,28% 104,55% 109,66% 81,47% 90,96% 70,35% 47,31% 85,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...