Visa allt om Copy Right Stockholm AB
Visa allt om Copy Right Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 085 1 365 1 163 1 514 1 599 1 861 1 834 1 806 1 849 1 926
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 45 -155 -126 -171 98 118 114 -5 89
Resultat efter finansnetto -1 45 -154 -125 -170 99 119 118 -5 89
Årets resultat -1 45 -154 -125 -77 50 63 53 -5 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 28 11 26 36 55 42 29 47 45
Omsättningstillgångar 305 367 277 526 774 826 837 756 716 744
Tillgångar 339 395 288 552 810 880 879 785 763 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 199 154 308 432 539 510 447 394 398
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 93 66 35 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 197 134 244 377 248 303 303 370 390
Skulder och eget kapital 339 395 288 552 810 880 879 785 763 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 318 276 390 450 380 384 377 360 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 505 322 315 315 324 313 311 320 434 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 201 186 222 243 218 218 223 239 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0
Omsättning 1 085 1 365 1 163 1 514 1 599 1 861 1 834 1 806 1 849 1 926
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 362 455 388 505 533 620 611 602 462 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 285 260 317 363 321 312 308 264 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 60 -140 -111 -152 121 140 132 17 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,51% 17,37% -23,18% -5,32% -14,08% 1,47% 1,55% -2,33% -4,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 11,39% -53,47% -22,46% -20,86% 11,25% 13,54% 15,03% -0,52% 11,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 3,30% -13,24% -8,19% -10,57% 5,32% 6,49% 6,53% -0,22% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,02% 12,45% 12,30% 18,63% 24,83% 31,06% 29,12% 25,08% 18,71% 18,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,11% 50,38% 53,47% 55,80% 53,33% 69,04% 63,55% 60,15% 51,64% 50,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,79% 186,29% 206,72% 215,57% 205,31% 333,06% 276,24% 249,50% 193,51% 190,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...