Visa allt om Advokatfirman Sievo AB
Visa allt om Advokatfirman Sievo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 631 1 431 1 395 1 749 1 334 1 678 1 609 1 290 1 068 1 136
Övrig omsättning - - - - - - - - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 448 314 -3 375 374 153 176 221 18 30
Resultat efter finansnetto 504 302 -13 367 373 152 171 209 7 14
Årets resultat 427 161 155 190 199 106 101 145 1 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 163 173 201 56 102 148 196 237 77
Omsättningstillgångar 1 484 748 1 192 1 349 743 593 564 1 468 1 083 392
Tillgångar 1 635 912 1 365 1 550 799 695 712 1 664 1 320 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 272 271 306 316 217 211 220 75 74
Obeskattade reserver 30 85 0 225 127 29 29 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 112 141 167 30 29 63 101 131 0
Kortfristiga skulder 982 442 953 851 327 420 409 1 343 1 113 393
Skulder och eget kapital 1 635 912 1 365 1 550 799 695 712 1 664 1 320 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 492 416 147 530 480 180 270 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 200 140
Löner till övriga anställda 495 557 236 196 221 180 143 136 104 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 176 209 184 121 214 203 109 118 117
Utdelning till aktieägare 320 160 160 190 200 100 100 110 0 0
Omsättning 1 631 1 431 1 395 1 749 1 334 1 678 1 609 1 290 1 085 1 136
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 631 716 698 875 667 839 805 645 534 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 366 486 441 260 490 440 237 272 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 477 344 25 450 420 199 224 272 38 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,98% 2,58% -20,24% 31,11% -20,50% 4,29% 24,73% 20,79% -5,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,31% 34,43% -0,07% 24,26% 47,06% 22,16% 24,72% 13,28% 1,36% 6,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,39% 21,94% -0,07% 21,50% 28,19% 9,18% 10,94% 17,13% 1,69% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,78% 21,38% 17,13% 28,47% 31,18% 10,31% 9,63% 9,69% -2,81% -0,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,40% 37,09% 19,85% 30,44% 51,26% 34,30% 32,64% 13,22% 5,68% 16,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,12% 169,23% 125,08% 158,52% 227,22% 141,19% 137,90% 109,31% 97,30% 99,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...