Visa allt om Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Hegert & Jonsson Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 851 2 823 2 459 3 068 3 008 2 432 2 372 2 364 2 269 2 193
Övrig omsättning - - - - - 115 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 686 439 -243 1 015 670 1 640 976 598 586 998
Resultat efter finansnetto 278 196 -720 579 254 1 286 826 446 137 601
Årets resultat 217 163 -65 512 138 655 608 115 137 601
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 977 15 418 15 859 13 305 13 685 13 999 12 255 12 396 11 582 11 697
Omsättningstillgångar 6 305 1 450 2 792 2 616 3 139 3 307 1 200 837 635 577
Tillgångar 21 282 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 826 4 009 3 846 2 911 2 399 2 260 1 604 1 586 1 472 1 335
Obeskattade reserver 0 0 0 655 734 669 273 273 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 788 11 496 12 050 10 954 11 811 11 916 9 675 10 031 9 150 9 354
Kortfristiga skulder 5 668 1 363 2 755 1 401 1 880 2 460 1 901 1 343 1 596 1 586
Skulder och eget kapital 21 282 16 868 18 651 15 922 16 824 17 306 13 455 13 234 12 217 12 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 851 2 823 2 459 3 068 3 008 2 547 2 430 2 364 2 269 2 193
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 127 439 139 1 395 1 045 2 054 1 197 817 701 1 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,99% 14,80% -19,85% 1,99% 23,68% 2,53% 0,34% 4,19% 3,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,23% 3,14% -1,30% 6,52% 4,22% 9,48% 7,25% 4,52% 4,82% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,10% 18,74% -9,88% 33,83% 23,60% 67,43% 41,15% 25,30% 25,96% 45,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,37% 34,54% 27,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,65% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,34% 3,08% 1,50% 39,60% 41,86% 34,83% -29,55% -21,40% -42,35% -46,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,68% 23,77% 20,62% 21,49% 17,47% 15,91% 13,42% 13,50% 12,05% 10,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,24% 106,38% 101,34% 186,72% 166,97% 134,43% 63,12% 62,32% 39,79% 36,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...