Visa allt om Sjölanders Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Sjölanders Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 958 10 330 8 341 11 076 8 009 7 619 7 541 6 906 6 431 5 001
Övrig omsättning 416 44 189 44 50 47 52 49 46 122
Rörelseresultat (EBIT) 543 1 654 -753 1 785 -37 181 167 -440 343 143
Resultat efter finansnetto 467 1 729 -839 1 661 -90 136 114 -614 186 51
Årets resultat 283 74 -34 457 0 11 5 -8 28 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 374 5 814 3 754 4 447 4 713 2 794 2 503 3 515 4 505 4 154
Omsättningstillgångar 3 381 3 324 1 987 3 063 1 858 1 634 1 591 1 529 1 473 1 564
Tillgångar 7 755 9 138 5 741 7 509 6 571 4 428 4 093 5 044 5 978 5 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 212 929 854 888 431 431 420 415 423 495
Obeskattade reserver 2 437 2 341 705 1 510 468 559 439 332 937 789
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 628 2 535 1 629 3 083 3 981 2 032 1 852 2 606 3 174 3 162
Kortfristiga skulder 2 479 3 333 2 551 2 028 1 691 1 406 1 383 1 691 1 443 1 271
Skulder och eget kapital 7 755 9 138 5 741 7 509 6 571 4 428 4 093 5 044 5 978 5 718
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 330 288 288 325 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 368 2 596 2 511 2 569 2 219 1 486 1 641 1 577 1 336 1 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 831 839 755 743 628 595 622 696 670 496
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 8 374 10 374 8 530 11 120 8 059 7 666 7 593 6 955 6 477 5 123
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 8 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 995 1 291 927 1 231 1 001 1 088 1 077 987 1 072 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 453 383 393 378 378 402 398 415 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 692 2 596 243 2 760 544 889 1 180 673 1 245 1 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,96% 23,85% -24,69% 38,29% 5,12% 1,03% 9,19% 7,39% 28,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,00% 20,02% -12,96% 24,06% -0,32% 4,16% 4,69% -7,97% 6,21% 2,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,82% 17,71% -8,92% 16,31% -0,26% 2,42% 2,55% -5,82% 5,77% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,88% 99,57% 99,60% 99,59% 99,20% 98,44% 98,21% 99,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,33% -0,09% -6,76% 9,34% 2,09% 2,99% 2,76% -2,35% 0,47% 5,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,14% 30,15% 24,45% 26,65% 11,81% 19,04% 18,17% 12,97% 18,36% 18,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,39% 99,73% 77,89% 151,04% 109,88% 116,22% 115,04% 90,42% 102,08% 123,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...