Visa allt om Blomstrands Entreprenad AB
Visa allt om Blomstrands Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 094 1 473 1 530 1 450 1 177 1 982 3 514 2 930 2 947 2 819
Övrig omsättning 83 78 79 66 111 567 55 317 162 61
Rörelseresultat (EBIT) -571 -62 46 -56 -26 762 760 1 096 1 107 926
Resultat efter finansnetto -598 -27 161 98 26 1 031 993 1 106 772 1 412
Årets resultat 0 54 138 57 14 325 551 541 225 852
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 489 6 218 6 980 7 544 8 272 8 374 5 375 4 363 3 477 1 735
Omsättningstillgångar 5 028 5 065 4 465 3 724 3 162 3 144 5 351 5 569 5 836 7 174
Tillgångar 10 517 11 283 11 445 11 267 11 435 11 518 10 727 9 933 9 312 8 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 911 9 010 9 056 8 919 8 862 8 976 8 778 8 354 7 905 7 759
Obeskattade reserver 1 583 2 193 2 293 2 293 2 258 2 245 1 545 1 245 945 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 80 96 56 315 297 404 334 462 504
Skulder och eget kapital 10 517 11 283 11 445 11 267 11 435 11 518 10 727 9 933 9 312 8 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 360 - 240 300 300 310 140 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 360 367 0 390 0 60 120 120 266 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 171 163 134 167 98 234 318 331 330 329
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 128 127 127 92 80
Omsättning 1 177 1 551 1 609 1 516 1 288 2 549 3 569 3 247 3 109 2 880
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 094 1 473 1 530 1 450 1 177 1 982 1 757 1 465 1 474 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 530 494 557 343 605 370 381 372 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 700 789 673 675 1 351 1 406 1 521 1 384 1 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,73% -3,73% 5,52% 23,19% -40,62% -43,60% 19,93% -0,58% 4,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,43% -0,24% 1,41% 0,87% 0,54% 8,95% 9,27% 12,65% 11,89% 15,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -52,19% -1,83% 10,52% 6,76% 5,27% 52,02% 28,29% 42,90% 37,56% 50,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,59% 86,49% 86,21% 87,93% 88,45% 89,56% 66,48% 76,14% 75,84% 73,79%
Rörelsekapital/omsättning 457,50% 338,42% 285,56% 252,97% 241,89% 143,64% 140,78% 178,67% 182,35% 236,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,47% 95,01% 94,75% 94,16% 92,05% 92,30% 92,45% 93,13% 92,20% 92,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21 860,87% 6 331,25% 4 651,04% 6 650,00% 1 003,81% 1 058,59% 1 324,50% 1 667,37% 1 263,20% 1 423,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...