Visa allt om NF Måleri AB
Visa allt om NF Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 43 463 43 304 33 033 28 351 25 492 17 106 18 106 15 069 11 964 11 633
Övrig omsättning 84 189 77 44 42 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 190 8 285 4 782 5 200 3 988 2 340 2 001 1 767 344 368
Resultat efter finansnetto 8 278 8 556 5 061 5 351 4 128 2 369 2 001 1 830 364 360
Årets resultat 6 415 6 635 537 2 947 3 004 1 738 1 466 1 307 436 253
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 710 6 754 7 095 7 395 831 1 082 102 139 39 148
Omsättningstillgångar 12 984 14 530 8 111 6 194 10 767 6 867 5 774 3 738 2 389 2 445
Tillgångar 28 694 21 284 15 205 13 589 11 598 7 949 5 876 3 877 2 429 2 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 899 14 484 7 849 7 312 8 752 5 748 4 010 2 544 1 237 800
Obeskattade reserver 2 300 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 495 4 499 5 057 3 976 2 846 2 201 1 866 1 333 1 192 1 533
Skulder och eget kapital 28 694 21 284 15 205 13 589 11 598 7 949 5 876 3 877 2 429 2 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 312 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 107 8 142 6 867 6 181 5 152 4 555 4 421 3 204 3 010 2 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 176 2 931 2 431 2 314 1 980 2 443 2 447 984 949 2 020
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 547 43 493 33 110 28 395 25 534 17 116 18 106 15 069 11 964 11 633
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 22 21 18 17 17 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 890 1 804 1 502 1 350 1 416 1 006 1 065 1 076 997 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 469 433 416 411 431 419 362 489 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 206 8 299 4 786 5 223 4 017 2 380 2 037 1 817 375 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,37% 31,09% 16,51% 11,22% 49,02% -5,52% 20,15% 25,95% 2,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,85% 40,22% 33,29% 39,38% 35,60% 29,82% 34,05% 47,30% 15,19% 14,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,05% 19,77% 15,32% 18,87% 16,20% 13,85% 11,05% 12,17% 3,08% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,54% 54,00% 50,57% 58,29% 52,41% 63,56% 58,36% 51,56% 57,36% 67,76%
Rörelsekapital/omsättning 17,23% 23,16% 9,25% 7,82% 31,07% 27,28% 21,58% 15,96% 10,01% 7,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,09% 76,48% 63,42% 66,28% 75,46% 72,31% 68,24% 65,62% 50,93% 30,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,29% 322,96% 160,39% 155,78% 378,32% 311,99% 302,20% 264,07% 200,42% 150,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...