Visa allt om Viby Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Viby Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 611 687 304 1 215 1 395 1 732 1 372 1 576 1 855 1 283
Övrig omsättning 1 802 636 1 782 399 293 276 328 306 281 279
Rörelseresultat (EBIT) 703 -508 137 22 134 113 -284 -84 74 125
Resultat efter finansnetto 657 -571 97 -36 92 79 -332 -133 25 96
Årets resultat 657 -571 97 -36 92 79 -332 -133 25 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 445 1 399 1 078 471 560 477 484 592 514 632
Omsättningstillgångar 2 155 1 406 884 1 382 1 089 812 721 719 744 668
Tillgångar 3 600 2 805 1 962 1 854 1 649 1 290 1 205 1 311 1 258 1 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 93 215 118 154 62 -18 314 448 423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 797 706 300 175 274 370 0 166 256
Kortfristiga skulder 2 385 1 914 1 041 1 436 1 320 954 853 997 645 621
Skulder och eget kapital 3 600 2 805 1 962 1 854 1 649 1 290 1 205 1 311 1 258 1 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 178 24 25 223 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 88 4 17 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 18 9 57 12 8 71 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 413 1 323 2 086 1 614 1 688 2 008 1 700 1 882 2 136 1 562
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 304 1 215 1 395 1 732 1 372 1 576 1 855 1 283
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 18 97 239 53 33 294 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 927 -308 302 136 253 220 -98 100 228 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 134,50% 125,99% -74,98% -12,90% -19,46% 26,24% -12,94% -15,04% 44,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,17% -17,04% 7,75% 1,94% 9,52% 10,08% -22,57% -5,49% 7,23% 10,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,07% -69,58% 50,00% 2,96% 11,25% 7,51% -19,83% -4,57% 4,91% 10,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,91% 41,92% -119,08% 34,81% 64,52% 55,25% 47,30% 45,18% 57,20% 55,73%
Rörelsekapital/omsättning -14,28% -73,94% -51,64% -4,44% -16,56% -8,20% -9,62% -17,64% 5,34% 3,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,83% 3,32% 10,96% 6,36% 9,34% 4,81% -1,49% 23,95% 35,61% 32,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,63% 27,80% 22,48% 66,99% 17,05% 26,83% 30,13% 25,88% 40,93% 43,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...