Visa allt om Bröderna Gannbäcks Skog Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Gannbäcks Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 482 8 874 8 656 7 284 7 202 6 306 6 128 6 634 8 702 12 679
Övrig omsättning 366 434 214 31 32 94 180 358 693 58
Rörelseresultat (EBIT) 650 1 898 1 540 346 -259 226 285 -17 756 -446
Resultat efter finansnetto 542 1 797 1 446 203 -453 106 202 -207 500 -879
Årets resultat 295 934 296 20 4 48 2 1 4 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 343 5 945 5 623 3 672 4 865 4 805 4 906 5 633 4 434 10 640
Omsättningstillgångar 2 522 3 196 3 266 1 497 1 217 1 496 1 497 1 458 1 802 2 117
Tillgångar 10 865 9 141 8 889 5 169 6 082 6 301 6 403 7 091 6 236 12 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 1 265 831 535 514 510 462 460 460 456
Obeskattade reserver 2 654 2 498 1 899 841 673 1 143 1 110 919 1 141 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 401 2 652 3 172 1 780 2 700 2 666 2 207 3 225 2 526 7 306
Kortfristiga skulder 3 200 2 726 2 987 2 013 2 195 1 982 2 624 2 487 2 109 4 334
Skulder och eget kapital 10 865 9 141 8 889 5 169 6 082 6 301 6 403 7 091 6 236 12 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 720 730 750 760 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 309 1 039 1 275 1 415 1 131 272 334 618 863 2 053
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 598 518 608 694 580 525 544 648 643 1 010
Utdelning till aktieägare 200 750 500 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 7 848 9 308 8 870 7 315 7 234 6 400 6 308 6 992 9 395 12 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 3 3 3 4 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 871 2 958 2 164 1 821 2 401 2 102 2 043 1 659 1 740 1 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 531 482 533 582 513 541 506 487 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 506 3 475 2 724 1 657 1 067 1 890 1 975 1 586 2 869 2 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,69% 2,52% 18,84% 1,14% 14,21% 2,90% -7,63% -23,76% -31,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,98% 20,77% 17,34% 6,69% -4,24% 3,60% 4,47% -0,08% 12,54% -3,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,69% 21,40% 17,80% 4,75% -3,58% 3,60% 4,67% -0,09% 8,99% -3,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,06% 5,30% 3,22% -7,08% -13,58% -7,71% -18,39% -15,51% -3,53% -17,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,67% 35,15% 26,01% 22,34% 16,61% 21,46% 19,99% 15,82% 20,55% 7,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,81% 117,24% 109,34% 74,37% 55,44% 75,48% 54,27% 55,89% 82,22% 47,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...